PŘEDSTAVUJEME VÁM NAŠE PEDAGOGY – školní rok 2023/2024

Mgr. Tomáš Badura – učitel sólového zpěvu a Pěveckého sboru
Davyd Bahdasarian – učitel hry na klasickou kytaru
Mgr. Irena Běhalová – předsedkyně předmětové komise kytary a akordeonu, učitelka hry na klasickou kytaru, vede školní poradenské pracoviště pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Jana Blažková – učitelka výtvarného oboru
Bc. Miriam Dostálová – učitelka přípravného studia hudebního oboru a nauky o hudbě v budově ZUŠ Čejkovická, Došlíkova a v ZŠ Gajdošova, učitelka hry na klavír
Mgr. Marcela Hamrová Hoňková – zástupkyně ředitelky, předsedkyně předmětové komise
klávesových nástrojů, učitelka hry na klavír
BcA. Jiří Hanik – učitel hry na klasickou a elektrickou kytaru, vedoucí souboru
MgA. Jan Hlaváč – korepetitor žáků pěveckého oddělení a Pěveckého sboru
Mgr. et  MgA. Magda Honzáková – učitelka hry na klavír, sólového zpěvu, zpěvu populárních žánrů
Aneta Horáková, DiS. – učitelka hry na klavír
MgA. Eva Housková – učitelka hry na klavír
Mgr. Kristýna Hrbáčková – učitelka hry na zobcovou a příčnou flétnu, vedoucí souboru zobcových fléten
Mgr.art. Eva Chomoucká – předsedkyně předmětové komise dechových nástrojů, učitelka hry na zobcovou flétnu, vedoucí Cimbálové muziky
Mgr. Lenka Jeřábková – ředitelka školy, vyučuje výtvarný obor
Mgr. Petr Julíček – předseda předmětové komise pěveckého oddělení, učitel sólového a komorního zpěvu
Josef Klimeš – učitel hry na pozoun, trubku, hry na zobcovou flétnu,
hry na keyboard, vedoucí souboru v ZUŠ, Čejkovická 4237/8
doc. Mgr. et MgA. Tomáš Krejčí – dirigent orchestru Mladí brněnští symfonikové
MgA. Kamil Kristen – učitel hry na kontrabas
Mgr. Věra Křivá – učitelka hry na příčnou flétnu, hry na zobcovou flétnu, vedoucí souboru příčných fléten
MgA. Zuzana Křivá – učitelka hry na housle, vyučuje nauku o hudbě na pracovišti ZUŠ Došlíkova, vedoucí komorního a přípravného souboru, spolupracuje se smyčcovou sekcí orchestru Mladých brněnských symfoniků
Mgr. Leoš Kuba – učitel hry na keyboard
Mgr. Jana Kubová – učitelka hry na klavír a varhany
Dagmar Kuchařová – učitelka hry na housle
BcA. Marie Machulová – učitelka hry na klavír
Mirjana Malíková Stefanović, dipl. p. – učitelka hry na klavír, korepetitorka žáků hudebního oboru
MgA. Kornélie Valová – učitelka hry na klavír, korepetitorka žáků hudebního oboru
Dagmar Menšíková – učitelka hry na klavír
Mgr. Tereza Mikulová – učitelka výtvarného oboru
Bc. Adéla Michálková – od 1. února 2022 mateřská dovolená
Zastupuje: Mgr. Hana Koňárková – učitelka hry na klavír
MgA. Josef Novák – učitel hry na bicí nástroje
Kamila Olšaníková – učitelka literárně dramatického oboru
Mgr. Nikolaj Petruk – učitel hry na akordeon a vedoucí souboru akordeonů
Mgr. Elena Petruková – učitelka hry na klasickou kytaru, vedoucí kytarového souboru
Lenka Pokorná – předsedkyně předmětové komise smyčcových nástrojů, učitelka hry na violoncello, hry na klasickou kytaru, vedoucí kytarového souboru
Mgr.art. Pavla Reiffersová, ArtD. – od 1. září 2021 mateřská dovolená
Jarmila Richterová – učitelka sólového zpěvu
Jana Schejbalová, DiS. – učitelka hry na cimbál
Bc. Marie Stratílková, DiS. – učitelka hry na klavír a korepetitorka tanečního oboru
MgA. Eva Šeneklová  – učitelka tanečního oboru v budově ZUŠ, Došlíkova 4185/48, předsedkyně předmětové komise nehudebních oborů
Marie Šíchová – učitelka hry na klavír
Eva Šopíková – učitelka tanečního oboru na pracovišti ZUŠ, Čejkovická 4237/8
Mgr. et MgA. Gabriela Tardonová – zástupkyně ředitelky, předsedkyně předmětové komise hudební teorie, učitelka přípravného studia hudebního oboru a nauky o hudbě v budově ZUŠ, Došlíkova 4185/48, dirigentka orchestru Mladí brněnští symfonikové
MgA. Patricie Theimerová – učitelka hry na housle
Mgr. Radmila Tkadlčíková – učitelka hry na příčnou flétnu, zobcovou flétnu, keyboard, vedoucí souboru příčných fléten

Michal Trkan – učitel hry na housle
MgA. Antonina Tyshko – učitelka hry na housle
Klára Věžníková – učitelka hry na příčnou flétnu, zobcovou flétnu, vedoucí souboru zobcových fléten
Miloslava Vincourová  – učitelka hry na klasickou kytaru
Marie Winklerová – učitelka hry na hoboj, saxofon, klarinet, zobcovou flétnu,
vedoucí souboru zobcových fléten a souboru klarinetů a saxofonů
MgA. Adam Závodský – učitel hry na klavír, pedagog hudební skladby, korepetitor žáků hudebního oboru

Další důležití lidé:
Ing. Marie Bártů – ekonomka školy
Bc. Eva Honzáková – hospodářka školy
Adéla Steigerová – evidence úplaty za vzdělávání, systém iZUŠ
Irena Svobodová – školnice ZUŠ, Došlíkova 4185/48
Ludmila Rozsívalová – školnice ZUŠ, Čejkovická 4237/8
Ing. Jana Zvěřinová – pondělí a úterý recepce budovy ZUŠ, Došlíkova 4185/48
Eva Zelinková – středa až pátek recepce budovy ZUŠ, Došlíkova 4185/48

Komentáře nejsou povoleny.