Česká školní inspekce navštívila ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose

Předmětem inspekce bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém oboru. Kvalitu plánování vyučovacího procesu i řízení ZUŠ, úroveň a kvalitu výuky, personální, materiální, prostorové a psychohygienické podmínky školy posuzovali po tři dny čtyři inspektoři. Zjištění je podrobně zpracováno v inspekční zprávě a ta bude zveřejněna na stránkách ČŠI i zde na našich stránkách v připojeném souboru. Pro informovanost širší veřejnosti předkládám dílčí závěry této zprávy.
Bylo provedeno hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů a inspekce konstatovala, že v organizaci vzdělávání nebyly zjištěny žádné nedostatky, personální podmínky školy z hlediska kvalifikovanosti pedagogů byly hodnoceny jako vynikající. Na základě zjištěných skutečností učiněn závěr, že systematické řízení ZUŠ vede k cílevědomému rozvoji školy. Odpovídající materiální a finanční podmínky jsou velmi dobrými předpoklady pro základní umělecké vzdělávání.
Hospitační činnost proběhla ve všech vyučovaných oborech. Byla zaměřena na hodnocení podpory rozvoje osobnosti žáků, utváření klíčových kompetencí základního uměleckého vzdělávání, na hodnocení forem a metod práce učitelů hudebního, tanečního, výtvarného a literárně dramatického oboru. Z obsáhlého, velmi pozitivního hodnocení byl učiněn závěr, že průběh vzdělávání měl celkově velmi dobrou až příkladnou úroveň.
Při hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům bylo zaznamenáno, že žáci ZUŠ jsou úspěšní jak při soutěžích, tak při talentových zkouškách na vyšší typ škol s uměleckým zaměřením. Na základě zjištěných skutečností byl učiněn závěr, že výsledky žáků jsou dlouhodobě na velmi dobré úrovni.
Závěrem inspekční zprávy je konstatováno, že ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose má vysoce kvalifikovaný pedagogický sbor, organizace vzdělávání je efektivně nastavena v požadovaném rozsahu vyučovaných oborů, koncepční řízení školy i potřebné materiální zázemí jsou až nadstandardními předpoklady pro velmi dobrou vzdělávací činnost.
Všem pracovníkům školy jsem vyslovila poděkování za dobrou práci a rodičům našich žáků chci připomenout, že vynaložené prostředky do vzdělávání dětí jsou tou nejvýhodnější investicí a po inspekci se i písemně potvrdilo, že v naší škole jde o kvalitní a smysluplné trávení volného času dětí.

Lenka Jeřábková, ředitelka

Inspekční zpráva

Komentáře nejsou povoleny.