Navštívila nás Česká školní inspekce

V termínu od 11. do 13. dubna 2023 proběhla na pracovištích ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose kontrola Českou školní inspekcí. Předmětem inspekce bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém oboru. Inspekce po tři dny posuzovala úroveň školy v oblasti pedagogické, personální, metodické, umělecké, ekonomické, ale i v oblasti organizační činnosti školy, materiálních, prostorových a psychohygienických podmínek.

Zjištění je podrobně zpracováno v závěrečné hodnotící inspekční zprávě a ta je zveřejněna na stránkách České školní inspekce. Ale protože se Vámi rádi o inspekční zprávu podělíme, můžete si zjištěné závěry přečíst v příloze a pro informovanost širší veřejnosti předkládám i dílčí závěry inspekční zprávy.

Bylo provedeno hodnocení podmínek vzdělávání a inspekce konstatovala, že naše škola má erudovaný pedagogický sbor a je atraktivní a smysluplnou institucí, otevřenou k inovativním způsobům práce. Metodická, umělecká a organizační činnost školy je promyšlená, v řadě oblastí došlo k výraznému zkvalitnění a škola má tak vytvořeny nadstandardní podmínky pro vzdělávání všech oborů.

V oblasti hodnocení průběhu vzdělávání provedly inspektorky hospitace v individuální a kolektivní výuce všech oborů. Hospitace byly zaměřeny na hodnocení podpory rozvoje osobnosti žáků, na hodnocení forem a metod práce učitelů hudebního, tanečního, výtvarného a literárně dramatického oboru. Velice nás potěšilo, že inspekce vysoce ocenila naši práci. Z obsáhlého hodnocení byl učiněn závěr, že škola realizuje kvalitní výuku podporující umělecký potenciál jednotlivých žáků a kvalifikovaný pedagogický sbor má pozitivní vliv na umělecký rozvoj žáků.

Při hodnocení výsledků vzdělávání bylo zaznamenáno, že škola je ve svých činnostech velmi aktivní a žáci ZUŠ jsou úspěšní jak při soutěžích, tak při talentových zkouškách na vyšší typ škol s uměleckým zaměřením.

Závěrem inspekční zprávy je konstatováno, že ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose je příkladem inspirativní praxe a vytváří podnětné edukativní prostředí pro vzdělávání.

Pracovníkům školy jsem vyslovila poděkování za výbornou práci a rodičům našich žáků chci připomenout, že vynaložené prostředky do vzdělávání dětí jsou tou nejvýhodnější investicí a po inspekci se i písemně potvrdilo, že v naší škole jde o kvalitní a smysluplné umělecké vzdělávání, které rozvíjí v dětech potenciál vlastní tvorby a podporuje jejich kreativitu. 

Lenka Jeřábková, ředitelka

Inspekční zpráva

Komentáře nejsou povoleny.