Dotační a rozvojové programy pomáhají ZUŠ v jejím rozvoji

Hlásíme se do dotačních programů vypsaných MŠMT i městem Brno a jsme úspěšnými žadateli v operačních programech Výzkum, vývoj a vzdělávání, Jan Amos Komenský.

INOVUJEME ZUŠ

V současnosti ZUŠ realizuje projekt s názvem „INOVUJEME ZUŠ“ registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0002991 v Operačním programu Jan Amos Komenský. Konkrétní aktivity jsou zaměřeny na modernizaci obsahu uměleckého vzdělávání, včetně forem a metod učení. Dotace rozšiřuje možnosti vzdělání pedagogického sboru a napomáhá zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Logolink_OP_VVV

UMĚNÍM K DĚTEM

Naše škola realizovala projekt „Uměním k dětem“,
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013059, podpořený z výzvy MŠMT
Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony II

Konkrétní aktivity byly zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Dále byly podporovány aktivity rozvíjející spolupráci školy
s rodiči dětí a žáků a odborníků z praxe v rámci komunitně osvětového setkávání a aktivity rozvíjející ICT.

Projekt spolufinancován Evropskou unií.

MAP II

Naše škola zapojena do projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“, který realizuje statutární město Brno a který je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a ze státního rozpočtu ČR.

Projekt spolufinancován Evropskou unií.

Logolink_OP_VVV

 

Komentáře nejsou povoleny.