VÝŠE PŘÍSPĚVKU NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA VZDĚLÁVÁNÍ V ZUŠ
Výše se řídí Zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a Vyhláškou č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělání. Výuka v ZUŠ je pro žáky přípravného studia, základního studia I. a II. stupně dotována státem, rodiče platí jen příspěvek na provoz školy. 

Peníze ze „školného“ jsou využívány výhradně pro provoz školy. Platí se např. všechny energie, revize, pojištění, telefony a internet, dále opravy v budovách, opravy a ladění nástrojů, kupují se nové nástroje, notové materiály, potřeby pro jednotlivé obory a oddělení, pronájmy budov a pracovišť pro výuku, pronájmy sálů na akce školy, vybavení tříd apod.
Finanční prostředky na platy zaměstnanců jsou hrazeny státem.

Příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělávání v ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose 2024/2025

Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku bez závažných důvodů, úhrada příspěvku se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úhrady za vzdělání vrátit.
 Vyjádření AZUŠ ke školnému.

Údaje pro platbu příspěvku na úhradu nákladů za vzdělávání v ZUŠ
číslo účtu: 27436621/0100
Příspěvek se platí zpravidla převodem na účet 27436621/0100, pod variabilním symbolem daným školou, a to buď pololetně nebo ročně. Splatnost příspěvku za I. pololetí do 20. srpna, za II. pololetí do 15. února. Výše příspěvku se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Podmínky výběru příspěvku podrobně řeší Školní řád.
Příspěvek lze zaplatit i hotově v době úředních hodin v kanceláři ZUŠ.

Hudební nástroje
Škola je vybavena inventářem hudebních nástrojů, proto jednou z forem podpory žáků je i pronájem učebních pomůcek. Můžeme tak rodičům při přijetí jejich dětí do ZUŠ nabídnout k zapůjčení např. dosti nákladný hudební nástroj s tím, že až budou oni i učitel přesvědčeni, že volba nástroje byla opravdu správná a pro žáka vhodná, tak sami dítěti nástroj pořídí.

Nájemné za zapůjčené hudební nástroje zůstává v nezvýšené výši:
Nájemné za zapůjčené hudební nástroje 2024/2025

 

Komentáře nejsou povoleny.