NOTIČKA

Přípravné studium hudebního oboru
pro děti, které k 1. 9. dosáhnou 5 let
pro děti, které k 1. 9. dosáhnou 6 let

NOTIČKA – forma výuky: dvouleté studium
V prvním roce:
hudební teorie „škola hrou“ (výuka probíhá formou her, vyprávění a hrou na Orffovy nástroje).
Ve druhém roce:
hudební teorie
přípravná hra na nástroj.

NOTIČKA
ROZVRH HODIN PŘÍPRAVNÉHO STUDIA
K I. STUPNI HUDEBNÍHO OBORU
VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

NOTIČKA – 1. ročník přípravného studia

NOTIČKA GAJDOŠOVA – 1. ročník přípravného studia
úterý 13:15–14:00 | pracoviště ZUŠ v ZŠ Gajdošova | vyučuje Bc. Miriam Dostálová, DiS.

NOTIČKA DOŠLÍKOVA – 1. ročník přípravného studia
úterý 16:00–16:45 | ZUŠ Došlíkova, č. 14 | vyučuje MgA. et Mgr. Gabriela Tardonová

NOTIČKA ČEJKOVICKÁ – 1. ročník přípravného studia
čtvrtek 15:40–16:25 | ZUŠ Čejkovická 8, učebna č. 2 | vyučuje Bc. Miriam Dostálová, DiS.

U Notičky – 1. ročníku přípravného studia se rozlišení vztahuje pouze ke dnům v týdnu a jednotlivým pracovištím školy, vybrat si tedy můžete jakoukoliv skupinu.

NOTIČKA II. – 2. ročník přípravného studia
Žáci 5 až 7 let, kteří již navštěvovali 1. ročník Notičky.
2. ročník přípravné hudební výchovy je v rozvrhu pouze v jedné časové variantě (dle počtu dětí):
úterý 15:10–15:55 | ZUŠ Došlíkova, č. 14 | vyučuje MgA. et Mgr. Gabriela Tardonová

Hudební činnosti patří k nejkomplexnějším
a zároveň nejpřirozenějším dětským aktivitám.

Mají velmi úzkou souvislost s dalšími činnostmi, jako jsou aktivity výtvarné, pohybové a rozumové. Výzkumy prokázaly, že rozvoj hudebního sluchu přispívá k lepší vnímavosti při výuce cizích jazyků. Díky zpěvu dochází k lepšímu okysličování orgánů lidského těla, zvětšuje se dechová kapacita plic. Pěvecké aktivity dále podporují správnou činnost hlasivek, mají význam při rozvoji řeči, léčbě koktavosti. Hra na hudební nástroje a pohybové činnosti kultivují motoriku, přispívají k lepší koordinaci pohybů, k orientaci v prostoru. Hudební aktivity ovlivňují v neposlední řadě i rozvoj myšlení.

NOTIČKA – přípravné studium ke vzdělávání
v základním studiu I. stupně hudebního oboru ZUŠ

Přípravné studium je specializovaná třída pro nejmenší budoucí muzikanty. V prvním roce děti navštěvují skupinovou přípravnou hudební výchovu, kde si hravou formou osvojují základní hudební znalosti a dovednosti. Výuka je zaměřena na hudebně pohybové aktivity, všeobecné seznámení dětí s hudbou, hudebními nástroji, notovým zápisem, lidovými i umělými písněmi a říkadly. Hlavním cílem přípravného studia je vzbudit v dětech  zájem, zvídavost, rozvíjet sluch a intonaci. Vzdělávání v přípravném studiu zahrnuje poznávání, ověřování a rozvíjení předpokladů žáků a jejich zájmu o umělecké vzdělávání. Žáci jsou vedeni k elementárním návykům a dovednostem, které jsou důležité pro jejich další umělecký vývoj. 
Ve druhém roce pak toto skupinové vyučování probíhá 1x týdně a současně 1x týdně žák navštěvuje výuku vybraného hudebního nástroje, kde se učí základům hry. Po absolvování přípravného studia jsou pak žáci zařazeni do základního studia hudebního oboru. Podmínkou k zařazení do 1. ročníku jsou talentové předpoklady žáka a dostatečná kapacita školy ve zvoleném oboru.

Komentáře nejsou povoleny.