Vážení rodiče, milí uchazeči,
talentové zkoušky pro školní rok 2024/2025 do jednotlivých oborů
se uskuteční od 23. května do 6. června 2024.

 • Přihlášku najdete na adrese www.izus.cz (pro bezproblémové vyplnění přihlášky doporučujeme použít internetový prohlížeč Google Chrome).

LogoIzus

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA ŽÁKA DO ZUŠ

 • Vyberte nejdříve školu, kam chcete žáka přihlásit: Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48. 
 • Vyplňte všechny požadované údaje (k dispozici je detailní nápověda).
 • Vyberte z nabízených termínů zápisu.
 • Zvolte preferovaný obor a studijní zaměření:
  V hudebním oboru pro děti 5-6 let zvolte studijní zaměření „Přípravné studium var. A (Notička)“.
  Pro děti od 7 let vyberte JEDEN preferovaný nástroj.
  Výtvarný, taneční, dramatický obor – vyberte JEDNO studijní zaměření.
 • Stiskněte „Odeslat přihlášku“.
 • Přihlášku NETISKNĚTE!
  Pokud se Vám z nějakého důvodu nedaří vyplnit elektronickou přihlášku, máte další otázky nebo si s něčím nevíte rady, kontaktujte nás:
  E-mail: info@zus-brno.cz
  Tel.: 548 212 105

PŘIJĎTE K TALENTOVÉ ZKOUŠCE 
Ve Vámi vybraném a rezervovaném termínu přijďte k talentové zkoušce. Rezervovaný čas je v hudebním oboru vyhrazen vždy pro individuální zápis jednoho uchazeče s jeho zákonným zástupcem. Na místě podepíšete námi vytištěnou přihlášku a bude provedena jednoduchá zkouška. Více o talentové zkoušce do jednotlivých oborů si přečtěte zde »

VYČKEJTE NA INFORMACI O PŘIJETÍ
Uchazeči jsou přijímáni dle výsledků talentových zkoušek. Počet přijatých uchazečů závisí na počtu žáků, kteří k 30. 6. 2024 ukončí studium, na kapacitě, prostorových a organizačních možnostech školy. Předem nelze určit, kolik žáků bude přijato. Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny 21. 6. 2024.

 • Buďte, prosím, trpěliví, pokud se nepodaří zařadit žáka před začátkem školního roku (období červen – srpen), je možné, že se to podaří v září. Každoročně se tak děje v desítkách případů. Škola se s Vámi v případě pozdějšího přijetí telefonicky spojí.

Rodiče žáků, kteří již navštěvují výuku hudebního nástroje a chtějí docházet na další nástroj, kontaktují pro další postup zástupkyni ředitelky na e-mailu: marcela.hamrova@zus-brno.cz do 22. 5. 2024.

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Noví žáci jsou přijímáni:

1. Zápisem, který se řídí § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
2. Žáci jsou přijímáni do přípravného studia nejdříve od 5 let věku. Pro přijetí i pro rezervaci platí věk dosažený k 31. 8. 2024. Uchazeči o přípravné studium prokáží předpoklady ke vzdělávání.
3. Od 7 let věku jsou přijímáni uchazeči podle výsledku talentové zkoušky do 1. ročníku I. stupně základního studia, případně do ročníku vyššího. 
4. Od 14 let jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky do II. stupně základního studia.
5. Od 18 let věku jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky do studia pro dospělé, učební plán a vzdělávací obsah stanovuje učitel na základě potřeb a zájmu žáka.
6. Žáci jsou přijímáni vyplněním přihlášky do školy zákonnými zástupci žáka, dospělí žáci vyplňují a podepisují přihlášku samostatně, v přihlášce jsou uvedeny povinné údaje  o žákovi pro školní matriku (§ 28 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb.).
7. Nové zájemce o studium evidujeme u přijímacích zkoušek podle elektronických přihlášek a výsledku protokolu o talentové přijímací zkoušce. Podmínkou k zařazení do ročníku jsou talentové předpoklady žáka a dostatečná kapacita školy ve zvoleném oboru.

Informace k aplikaci podpůrných opatření při přijímacím řízení
Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „uchazeč se SVP“) absolvuje proces přijímacího řízení podle výše uvedených pravidel, přičemž se použijí úpravy podmínek, které odpovídají jejich konkrétním vzdělávacím potřebám.

Obsah přijímací zkoušky je pro všechny uchazeče stejný. Uchazeč má při přijímacím řízení nárok na podpůrná opatření spočívající v úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání (§ 16 odst. 2 písm. c) školského zákona).

Pokud uchazeč vyžaduje u přijímacích zkoušek úpravy podmínek odpovídající jeho zdravotnímu stavu, uvede tuto informaci v přihlášce (sekce: zdravotní stav).

Přehled postupu při talentové zkoušce při přijímacím řízení ke vzdělávání uchazečů se SVP
Uchazeč se SVP předloží při zápisu doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, které mu vydalo školské poradenské zařízení. Na základě doporučení školského poradenského zařízení u uchazeče se SVP rozhodne předseda přijímací komise o uzpůsobení podmínek a zajistí například:
● přiměřené prodloužení doby talentové zkoušky,
● konání talentové zkoušky v samostatné místnosti,
● využití asistenta pedagoga nebo osobního asistenta,
● využití tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo použití dalších komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob aj.

Než přihlásíte Vaše dítě do Základní umělecké školy – přečtěte si »  

Výše příspěvku na úhradu nákladů za vzdělávání v ZUŠ pro příští školní rok 2024/2025

Informace o tanečním kurzu Balerinka

Máte další otázky nebo si s něčím nevíte rady?
Kontaktujte nás:
E-mail: info@zus-brno.cz
Tel.: 548 212 105

         

Komentáře nejsou povoleny.