Vážení rodiče, milí uchazeči,
talentové přijímací zkoušky pro školní rok 2024/2025 do jednotlivých oborů
se uskuteční od 23. do 31. května 2024.

Povolená kapacita žáků pro školní rok 2023/2024 je zcela naplněna. Další žáky je možné přijmout pouze, pokud se v některém oboru uvolní místo.

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA ŽÁKA DO ZUŠ

 • LogoIzus
  Přihlášku najdete na adrese www.izus.cz (pro bezproblémové vyplnění přihlášky doporučujeme použít internetový prohlížeč Google Chrome).
 • Vyberte nejdříve školu, kam chcete žáka přihlásit – ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose.
 • Vyplňte všechny požadované údaje (k dispozici je detailní nápověda).
 • Vyberte z nabízených termínů zápisu.
 • Zatrhněte požadované studijní zaměření a stiskněte „Odeslat přihlášku“.
 • Přihlášku NETISKNĚTE!
  Pokud se Vám z nějakého důvodu nedaří vyplnit elektronickou přihlášku, máte další otázky nebo si s něčím nevíte rady, kontaktujte nás:
  E-mail: info@zus-brno.cz
  Tel.: 548 212 105

PŘIJĎTE K TALENTOVÉ ZKOUŠCE 
Ve Vámi vybraném nebo dohodnutém termínu přijďte k talentové zkoušce. Rezervovaný čas je vyhrazen vždy pro individuální zápis jednoho uchazeče s jeho zákonným zástupcem. Na místě podepíšete námi vytištěnou přihlášku a bude provedena jednoduchá zkouška. Na zkoušku není zapotřebí se dopředu připravovat. Není nikterak náročná.
Více o talentové zkoušce do jednotlivých oborů si přečtěte zde »

VYČKEJTE NA INFORMACI O PŘIJETÍ

 • Informace o přijetí žáka budou k dispozici do čtrnácti dní po ukončení přijímacích zkoušek.
 • Vyjádření o přijetí nebo nepřijetí škola zákonným zástupcům zasílá. Lze je také zjistit po najetí myší na položku menu „Přihláška do ZUŠ“. Zde zadáte údaje potřebné pro vyhledávání žáka a zobrazí se Vám stav přihlášky. Dokud žák není zařazen k učiteli, není zatím rozhodnuto. Pokud je žák zařazen k učiteli, znamená to, že byl přijat. Pokud jej není možné vyhledat, nebyl přijat (nebo jste zadali nesprávné údaje).
 • Buďte, prosím, trpěliví, pokud se nepodaří zařadit žáka před začátkem školního roku (období červen – srpen), je možné, že se to podaří v září. Každoročně se tak děje v desítkách případů. Škola se s Vámi v případě pozdějšího přijetí telefonicky spojí.

SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY

 • Na webových stránkách školy před začátkem školního roku najdete podrobné informace o organizaci začátku školního roku.


ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Noví žáci jsou přijímáni:

1. Zápisem, který se řídí § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
2. Žáci jsou přijímáni do přípravného studia od 5 let věku. Uchazeči prokáží předpoklady ke vzdělávání.
3. Od 7 let věku jsou přijímáni uchazeči podle výsledku talentové zkoušky do 1. ročníku I. stupně základního studia, případně do ročníku vyššího.
4. Od 14 let jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky do II. stupně základního studia.
5. Od 18 let věku jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky do studia pro dospělé, učební plán a vzdělávací obsah stanovuje učitel na základě potřeb a zájmu žáka.
6. Žáci jsou přijímáni vyplněním přihlášky do školy zákonnými zástupci žáka, dospělí žáci vyplňují a podepisují přihlášku samostatně, v přihlášce jsou uvedeny povinné údaje  o žákovi pro školní matriku (§ 28 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb.).
7. Nové zájemce o studium evidujeme u přijímacích zkoušek podle elektronických přihlášek a výsledku protokolu o talentové přijímací zkoušce. Podmínkou k zařazení do ročníku jsou talentové předpoklady žáka a dostatečná kapacita školy ve zvoleném oboru.

Informace k aplikaci podpůrných opatření při přijímacím řízení
Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „uchazeč se SVP“) absolvuje proces přijímacího řízení podle výše uvedených pravidel, přičemž se použijí úpravy podmínek, které odpovídají jejich konkrétním vzdělávacím potřebám.

Obsah přijímací zkoušky je pro všechny uchazeče stejný. Uchazeč má při přijímacím řízení nárok na podpůrná opatření spočívající v úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání (§ 16 odst. 2 písm. c) školského zákona).

Pokud uchazeč vyžaduje u přijímacích zkoušek úpravy podmínek odpovídající jeho zdravotnímu stavu, uvede tuto informaci v přihlášce (sekce: zdravotní stav).

Přehled postupu při talentové zkoušce při přijímacím řízení ke vzdělávání uchazečů se SVP
Uchazeč se SVP předloží při zápisu doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, které mu vydalo školské poradenské zařízení. Na základě doporučení školského poradenského zařízení u uchazeče se SVP rozhodne předseda přijímací komise o uzpůsobení podmínek a zajistí například:
● přiměřené prodloužení doby talentové zkoušky,
● konání talentové zkoušky v samostatné místnosti,
● využití asistenta pedagoga nebo osobního asistenta,
● využití tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo použití dalších komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob aj.

Než přihlásíte Vaše dítě do Základní umělecké školy – přečtěte si »  

Výše příspěvku na úhradů nákladů za vzdělávání v ZUŠ (školné)

Informace o tanečním kurzu Balerinka

Máte další otázky nebo si s něčím nevíte rady?
Kontaktujte nás:
E-mail: info@zus-brno.cz
Tel.: 548 212 105

 

Komentáře nejsou povoleny.