KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.

Klub rodičů je dobrovolný spolek rodičů a přátel školy. Spolek vznikl s cílem vytvořit platformu pro spolupráci rodičů se školou. Posláním klubu je podporovat činnost školy nad rámec běžného financování a provozu ZUŠ a popularizovat dobré výsledky práce školy na veřejnosti.

Organizace a hospodaření Klubu rodičů a přátel ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.

Klub rodičů se řídí svými Stanovami. Výbor Klubu rodičů a přátel řídí činnost Klubu, rozhoduje o využití finančních prostředků Klubu rodičů, které získává formou členských příspěvků, se svým majetkem hospodaří samostatně podle zákonných předpisů. Klub rodičů vede účetnictví, kontrolu hospodaření provádí revizní komise. Výbor Klubu rodičů pořádá pravidelné schůzky s vedením školy.

Činnost u Klubu rodičů a přátel ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.

Klub rodičů je partnerem vedení školy pokud jde o vzdělávání dětí. Významná je pomoc žákům školy finančními prostředky nad rámec běžného financování ZUŠ. Pro letošní školní rok byl schválen členský příspěvek ve výši 200,- Kč. Členský příspěvek se vybírá jednou ročně v jednom z oborů a na jednoho žáka z rodiny. Částka je každoročně použita na nadstandardní potřeby pro Vaše děti. Žákům ZUŠ z členských příspěvků přispíváme na vstupenky na divadelní představení. Absolventy po absolventském výkonu oceňujeme malým dárkem a květinou za pilnou dlouholetou práci v ZUŠ. Žákům hudebního oboru a žákům účastnícím se školních kol soutěží pořizujeme malé odměny jako motivaci k dalšímu studiu. Žákům výtvarného oboru umožňujeme práci s nadstandardním výtvarným materiálem. Dále jsou členské příspěvky každoročně využity na některý z pronájmů prestižních sálů pro vstoupení žáků školy atd.

Členská schůze výboru Klubu rodičů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s. se uskutečnila ve středu 19. října 2022 v 17.00 hodin v koncertním sále ZUŠ.

Výbor Klubu rodičů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s. předložil na členské schůzi zprávu o hospodaření za období školního roku 2021/2022 a návrh rozpočtu na období školního roku 2022/2023.

Čerpání rozpočtu Klubu rodičů a přátel ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.
za období školního roku 2021/2022:

Příjmy
Zůstatek ze školního roku 2020/2021                                                          80 553 Kč
Příspěvek ze vstupného (taneční koncert v divadle Radost,16.6.2022)       33 201 Kč
Členské příspěvky do Klubu rodičů pro školní rok 2021/2022                    24 200 Kč
Disponibilní zdroje celkem                                                                       137 954 Kč

Náklady
Odměny absolventům hudebního, výtvarného a tanečního oboru                   5 742 Kč
Příspěvek žákům hudebního oboru na uměleckou činnost                               5 777 Kč
Příspěvek žákům hudebního oboru na vstupenky do divadla                           1 700 Kč
Příspěvek hudebním souborům školy                                                                1 838 Kč
Příspěvek žákům výtvarného oboru na nadstandardní materiál                       15 476 Kč
Příspěvek žákům tanečního oboru                                                                    28 200 Kč
Celkem                                                                                                             58 733 Kč
Hospodářský výsledek                                                                                    79 221 Kč

Schválený rozpočet Klubu rodičů a přátel ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose
na období 2022/2023:

Příjmy
Zůstatek ze školního roku 2021/2022                                                               79 221 Kč
Předpokládané členské příspěvky pro školní rok 2022/2023                           50 000 Kč
Celkem                                                                                                            129 221 Kč

Náklady
Odměny absolventům hudebního, výtvarného, tanečního a dramatického oboru                                                                                                                18 000 Kč
Příspěvek žákům hudebního oboru na uměleckou činnost                             20 000 Kč
Příspěvek žákům – členům souborů ZUŠ                                                        15 000 Kč
Příspěvek žákům výtvarného oboru                                                                 20 000 Kč
Příspěvek žákům tanečního oboru                                                                   20 000 Kč
Příspěvek žákům literárně dramatického oboru na pronájmy                         20 000 Kč
Příspěvek k 70. výročí založení ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose                           15 000 Kč
Jiné ostatní náklady, služby                                                                            1 221 Kč
Celkem                                                                                                           129 221 Kč


Historie Klubu rodičů při Základní umělecké škole PhDr. Zbyňka Mrkose

Od roku 1954 začalo při židenické hudební škole působit Sdružení rodičů a přátel školy. Výrazně a obětavě školu podporovalo. Na jeho činnost navázalo Sdružení rodičů a přátel školy při LŠU. Když v roce 1990 došlo k zániku formy bývalých SRPŠ, vzniklo občanské sdružení založené podle zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů – Sdružení rodičů při ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48. V průběhu roku 2015 bylo sdružení zapsáno do rejstříku spolků pod novým názvem – Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.

Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.
Spolek podporuje spolupráci rodičů, pedagogů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose. Klub rodičů je neziskovou organizací, která má velmi široký rozsah působnosti směřovaný k podpoře uměleckých aktivit žáků školy. Ve všech oborech přispívá žákům na nadstandardní činnosti a současně pomáhá vedení školy jako zpětná vazba mezi rodiči a ZUŠ. V souladu se svým posláním poskytuje Základní umělecké škole PhDr. Zbyňka Mrkose finanční, organizátorskou, propagační a jinou podporu směřující k součinnosti rodiny a školy. Zejména seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami rodičů, přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování nadstandardních uměleckých aktivit žáků, vypomáhá škole při zlepšování školního prostředí, popularizuje dobré výsledky práce školy na veřejnosti.

Stanovy Klubu rodičů

IČ spolku Klub rodičů: 02505690
Účet spolku Klub rodičů je zřízen u banky FIO, číslo účtu: 2900663167/2010
ID datová schránka spolku Klub rodičů: de3p6qk

Komentáře nejsou povoleny.