PODPORUJÍ NÁS

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.

Klub rodičů je dobrovolný spolek rodičů a přátel školy. Spolek vznikl s cílem vytvořit platformu pro spolupráci rodičů se školou. Posláním klubu je podporovat činnost školy nad rámec běžného financování a provozu ZUŠ a popularizovat dobré výsledky práce školy na veřejnosti.

Organizace a hospodaření Klubu rodičů a přátel ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.

Klub rodičů se řídí svými Stanovami. Výbor Klubu rodičů a přátel řídí činnost Klubu, rozhoduje o využití finančních prostředků Klubu rodičů, které získává formou členských příspěvků, se svým majetkem hospodaří samostatně podle zákonných předpisů. Klub rodičů vede účetnictví, kontrolu hospodaření provádí revizní komise. Výbor Klubu rodičů pořádá pravidelné schůzky s vedením školy.

Činnost Klubu rodičů a přátel ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.

Klub rodičů je partnerem vedení školy pokud jde o vzdělávání dětí. Významná je pomoc žákům školy finančními prostředky nad rámec běžného financování ZUŠ. Členská schůze výboru Klubu rodičů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s. se uskutečnila v úterý 31. října 2023 v 17.00 hodin v koncertním sále ZUŠ. Pro letošní školní rok byl schválen členský příspěvek ve výši 200,- Kč. Členský příspěvek se vybírá jednou ročně v jednom z oborů a na jednoho žáka z rodiny. Částka je každoročně použita na nadstandardní potřeby pro Vaše děti. Žákům ZUŠ z členských příspěvků přispíváme na vstupenky na divadelní představení. Absolventy po absolventském výkonu oceňujeme malým dárkem a květinou za pilnou dlouholetou práci v ZUŠ. Žákům hudebního oboru a žákům účastnícím se školních kol soutěží pořizujeme malé odměny jako motivaci k dalšímu studiu. Žákům výtvarného oboru umožňujeme práci s nadstandardním výtvarným materiálem. Dále jsou členské příspěvky každoročně využity na některý z pronájmů prestižních sálů pro vstoupení žáků školy atd.

Výbor Klubu rodičů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s. předložil na členské schůzi 31.10.2023 zprávu o hospodaření za období školního roku 2022/2023 a návrh rozpočtu na období školního roku 2023/2024.

Čerpání rozpočtu Klubu rodičů a přátel ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.
za období školního roku 2022/2023:

Příjmy
Zůstatek ze školního roku 2021/2022                                                                 79 221,00 Kč
Příspěvky ze vstupného (Galakoncert v Sono Centru, taneční
koncert v divadle Radost, z představení LDO v divadle Lumos)                       158 349,64 Kč
Členské příspěvky do Klubu rodičů pro školní rok 2022/2023                            78 800,00 Kč
Disponibilní zdroje celkem                                                                          316 370,64 Kč

Náklady
Odměny absolventům hudebního, výtvarného a tanečního oboru                     23 468,00 Kč
Příspěvek žákům hudebního oboru na uměleckou činnost                                25 121,00 Kč
Příspěvek žákům hudebního oboru na vstupenky                                                   900,00 Kč
Příspěvek hudebním souborům školy                                                                  1 808,00 Kč
Příspěvek žákům výtvarného oboru                                                                   37 840,36 Kč
Příspěvek žákům tanečního oboru na vystoupení v divadle Radost                  55 899,00 Kč
Příspěvek dramatického oboru na realizaci představení v divadle Lumos         11 000,00 Kč
Ostatní (změna zapsaných údajů Klubu rodičů do spolkového rejstříku)               237,00 Kč
Celkem                                                                                                            156 273,36 Kč
Hospodářský výsledek                                                                                   160 097,28 Kč

Schválený rozpočet Klubu rodičů a přátel ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose
na období 2023/2024:

Příjmy
Zůstatek ze školního roku 2022/2023                                                              160 097,28 Kč
Předpokládané členské příspěvky pro školní rok 2023/2024                            70 000,00 Kč
Předpokládané příspěvky ze vstupenek                                                            40 000,00 Kč
Celkem                                                                                                           270 097,28 Kč

Náklady
Odměny absolventům hudebního, výtvarného, tanečního a dramatického oboru                                                                                                                 35 000,00 Kč
Příspěvek žákům hudebního oboru na uměleckou činnost                                30 000,00 Kč
Příspěvek žákům – členům souborů ZUŠ                                                           25 000,00 Kč
Příspěvek žákům výtvarného oboru                                                                   29 000,00 Kč
Příspěvek žákům tanečního oboru                                                                     29 000,00 Kč
Příspěvek žákům literárně dramatického oboru                                                 29 000,00 Kč
Příspěvek na pronájmy koncertních sálů města Brna pro vystoupení žáků       90 000,00 Kč
Jiné ostatní náklady, služby                                                                                  3 097,28 Kč
Celkem                                                                                                            270 097,28 Kč


Historie Klubu rodičů při Základní umělecké škole PhDr. Zbyňka Mrkose

Od roku 1954 začalo při židenické hudební škole působit Sdružení rodičů a přátel školy. Výrazně a obětavě školu podporovalo. Na jeho činnost navázalo Sdružení rodičů a přátel školy při LŠU. Když v roce 1990 došlo k zániku formy bývalých SRPŠ, vzniklo občanské sdružení založené podle zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů – Sdružení rodičů při ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48. V průběhu roku 2015 bylo sdružení zapsáno do rejstříku spolků pod novým názvem – Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.

Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.
Spolek podporuje spolupráci rodičů, pedagogů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose. Klub rodičů je neziskovou organizací, která má velmi široký rozsah působnosti směřovaný k podpoře uměleckých aktivit žáků školy. Ve všech oborech přispívá žákům na nadstandardní činnosti a současně pomáhá vedení školy jako zpětná vazba mezi rodiči a ZUŠ. V souladu se svým posláním poskytuje Základní umělecké škole PhDr. Zbyňka Mrkose finanční, organizátorskou, propagační a jinou podporu směřující k součinnosti rodiny a školy. Zejména seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami rodičů, přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování nadstandardních uměleckých aktivit žáků, vypomáhá škole při zlepšování školního prostředí, popularizuje dobré výsledky práce školy na veřejnosti.

Stanovy Klubu rodičů

IČ spolku Klub rodičů: 02505690
Účet spolku Klub rodičů je zřízen u banky FIO, číslo účtu: 2900663167/2010
ID datová schránka spolku Klub rodičů: de3p6qk

Komentáře nejsou povoleny.