Klub rodičů 21

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.

Klub rodičů je dobrovolný spolek rodičů a přátel školy. Spolek vznikl s cílem vytvořit platformu pro spolupráci rodičů s vedením naší školy a pro zastupování zájmů našich dětí a rodičů.

Organizace a hospodaření Klubu rodičů a přátel ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.

Klub rodičů se řídí svými Stanovami. Výbor Klubu rodičů a přátel řídí činnost Klubu, rozhoduje o využití finančních prostředků Klubu rodičů, které získává formou členských příspěvků, se svým majetkem hospodaří samostatně podle zákonných předpisů. Klub rodičů vede účetnictví, kontrolu hospodaření provádí revizní komise. Výbor Klubu rodičů pořádá pravidelné schůzky s vedením školy.

Činnost u Klubu rodičů a přátel ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.

Klub rodičů je partnerem vedení školy pokud jde o vzdělávání dětí. Významná je pomoc žákům školy finančními prostředky. Pro letošní školní rok navrhuje výbor rodičů členský příspěvek ve výši 200,- Kč. Členský příspěvek se vybírá jednou ročně v jednom z oborů a na jednoho žáka z rodiny.  Částka je použita na nadstandardní potřeby pro Vaše děti. Např. pro ocenění úspěšných studentů hudebního oboru a absolventů ze všech oborů naší školy. Dále např. na příspěvky na pronájmy pro divadelní představení literárně-dramatického oboru, příspěvky na kostýmy žáků tanečního oboru nebo na nadstandardní vybavení pro žáky výtvarného oboru atd.

Výbor Klubu rodičů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s. Vám předkládá před členskou schůzí, která se uskuteční 19. října 2022 v 17.00 hodin v koncertním sále ZUŠ, zprávy o činnosti a hospodaření za účetní období 2021/2022 a návrh rozpočtu na období 2022/2023.

Čerpání rozpočtu Klubu rodičů a přátel ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.
za období školního roku 2021/2022:

Příjmy
Zůstatek ze školního roku 2021/2022                                                          106 905 Kč
Příspěvek ze vstupného (taneční koncert v divadle Radost,16.6.2022)       15 200 Kč
Disponibilní zdroje celkem                                                                       122 105 Kč

Náklady
Odměny absolventům hudebního, výtvarného a tanečního oboru                   5 742 Kč
Příspěvek žákům hudebního oboru na uměleckou činnost                               5 777 Kč
Příspěvek žákům hudebního oboru na vstupenky do divadla                           1 700 Kč
Příspěvek hudebním souborům školy                                                                1 838 Kč
Příspěvek žákům výtvarného oboru na nadstandardní materiál                        7 527 Kč
Příspěvek žákům tanečního oboru                                                                     9 000 Kč
Ostatní                                                                                                                          Kč
Celkem                                                                                                              31 584 Kč
Hospodářský výsledek                                                                                80 553 Kč

Návrh rozpočtu Klubu rodičů a přátel ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose
na období 2021/2022:

Příjmy
Zůstatek ze školního roku 2020/2021                                                               80 553 Kč
Předpokládané příspěvky za školní rok 2021/2022                                          50 000 Kč
Celkem                                                                                                           130 553 Kč

Náklady
Odměny absolventům hudebního, výtvarného, tanečního a dramatického oboru                                                                                                                15 000 Kč
Příspěvek žákům hudebního oboru na uměleckou činnost                              25 000 Kč
Příspěvek žákům výtvarného oboru                                                                 25 000 Kč
Příspěvek žákům tanečního oboru                                                                   15 000 Kč
Příspěvek žákům souborů ZUŠ                                                                        20 000 Kč
Příspěvek žákům literárně dramatického oboru na pronájmy
divadla                                                                                                              29 000 Kč
Jiné ostatní náklady, služby                                                                               1 553 Kč
Celkem                                                                                                          130 553 Kč


Historie Klubu rodičů při Základní umělecké škole PhDr. Zbyňka Mrkose

Od roku 1954 začalo při židenické hudební škole působit Sdružení rodičů a přátel školy. Výrazně a obětavě školu podporovalo. Na jeho činnost navázalo Sdružení rodičů a přátel školy při LŠU. Když v roce 1990 došlo k zániku formy bývalých SRPŠ, vzniklo občanské sdružení založené podle zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů – Sdružení rodičů při ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48. V průběhu roku 2015 bylo sdružení zapsáno do rejstříku spolků pod novým názvem – Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.

Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.
Spolek podporuje spolupráci rodičů, pedagogů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose. Klub rodičů je neziskovou organizací, která má velmi široký rozsah působnosti směřovaný k podpoře uměleckých aktivit žáků školy. Ve všech oborech přispívá žákům na nadstandardní činnosti a současně pomáhá vedení školy jako zpětná vazba mezi rodiči a ZUŠ. V souladu se svým posláním poskytuje Základní umělecké škole PhDr. Zbyňka Mrkose finanční, organizátorskou, propagační a jinou podporu směřující k součinnosti rodiny a školy. Zejména seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami rodičů, přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování nadstandardních uměleckých aktivit žáků, vypomáhá škole při zlepšování školního prostředí, popularizuje dobré výsledky práce školy na veřejnosti.

Stanovy Klubu rodičů

Účet Klubu rodičů je zřízen u banky FIO.
Číslo účtu Klubu rodičů: 2900663167/2010

Komentáře nejsou povoleny.