ODHLÁŠENÍ ZE ZUŠ
Ukončení docházky do ZUŠ podrobně řeší vyhláška č. 70/2019 Sb. o základním uměleckém vzdělávání (dostupná k nahlédnutí na těchto stránkách v sekci LEGISLATIVA). 
Podle této vyhlášky žák přestává být žákem školy (mimo jiné) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák. Formulář k ukončení docházky proto, prosím, vyplňte a podepsaný doručte do kanceláře školy zástupkyni ředitelky.
Odhláška ze ZUŠ

SNÍŽENÍ ÚPLATY
Na základě písemné žádosti může být úplata v ZUŠ snížena o 10% zákonnému zástupci dětí rodiny, ze které nejméně tři sourozenci jsou žáky ZUŠ a pokud podle písemných hodnocení průběhu jejich studia učiteli ZUŠ tito žáci reprezentují dobré jméno školy na vystoupeních, koncertech, výstavách a přehlídkách a vykazují ve všech předmětech výborné a perspektivní studijní výsledky.
Žádost o snížení úplaty za vzdělávání v ZUŠ

Komentáře nejsou povoleny.