SONY DSC

ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ
DO VŠECH OBORŮ ZUŠ PhDr. ZBYŇKA MRKOSE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

8. června – 19. června 2020

Postup při zápisu do ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose


UPOZORNĚNÍ
ŽÁKŮM A RODIČŮM
K VÝUCE V ZŠ KRÁSNÉHO

Výuka v Základní škole Krásného bude do konce školního roku 2019/2020 probíhat v omezeném rozsahu. Důvodem jsou provozní možnosti zapůjčeních prostor v této základní škole.

 

INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE
K ZAHÁJENÍ PREZENČNÍ VÝUKY
V ZUŠ PhDr. ZBYŇKA MRKOSE

ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose od pondělí 11. května 2020 realizuje prezenční výuku.

Vážení a milí žáci a rodiče,
naše ZUŠ je od pondělí 11. května 2020 přístupná žákům pro klasickou prezenční výuku. Zareagovali jsme tak na usnesení vlády z 30. dubna 2020, ve kterém se říká, že provoz základních uměleckých škol je možné obnovit za dodržení podmínek stanovených v materiálu nazvaném „Ochrana zdraví a provoz základních uměleckých škol v období do konce školního roku 2019/2020“.

Naše škola otevřela výuku v všech oborech, přičemž základním limitem je fyzická přítomnost do 15 žáků ve výuce a platná jsou další hygienická, bezpečnostní a organizační opatření. O všech těchto opatřeních byli žáci a zákonní zástupci předem informováni e-mailem a účast v prezenční výuce je podmíněna jejich rozhodnutím a dobrovolnou ochotou se do prezenční výuky zapojit.

Na paměti je třeba mít, že výuka v ZUŠ používá výukové metody, které jsou kontaktní (např. oprava správného držení těla, držení nástroje, demonstrace a předehrávání učitelem, fyzický kontakt mezi žáky). Tyto metody hrají klíčovou roli v efektivitě vyučovacího procesu.

Vyšší míra rizika:
Hudební obor – zpěv a všechny dechové nástroje.
Taneční a literárně dramatický obor.

Nižší míra rizika:
Hudební obor – výuka studijních zaměření, při které žák i učitel sdílejí stejný hudební nástroj.
Výtvarný obor.

Obnovena je rovněž výuka Notičky a Nauky o hudbě podle rozvrhu hodin.
Výuku komorní hry a méně početných souborů předpokládáme postupně obnovovat
v týdnu od 18. května 2020.

Za jakých podmínek (stanovených MŠMT v materiálu nazvaném „Ochrana zdraví a provoz základních uměleckých škol v období do konce školního roku 2019/2020“) tedy škola od pondělí 11. května 2020 nabízí možnost prezenční výuky?
Shrnujeme to nejdůležitější:
Vstup do budov školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
(rodiče ani jiný doprovod do školy nesmí).

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
(během výuky je pak mít nemusí, viz níže).

Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky. Při sejmutí si každý žák
ukládá roušku do sáčku.

Při prvním vstupu do školy žák předloží podepsané prohlášení, které najdete v příloze.
Prohlášení u nezletilých žáků je podepsané zákonným zástupcem. Prohlášení obsahuje písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený v prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

ZUŠ zajistí ve spolupráci se zřizovatelem všechna hygienická opatření přesně specifikovaná v souboru opatření – vybavení dezinfekcí, dezinfekce povrchů, hudebních nástrojů, pomůcek, režim na toaletách atd.

Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně. U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob (např. tanec, skupinový tanec, dramatický obor), obsah a formy vzdělávání přizpůsobí pedagog s důrazem na princip ochrany zdraví.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, učitel takovou skutečnost okamžitě ohlásí vedení školy, které neprodleně informuje zákonného zástupce a zajistí vyzvednutí takového žáka.

Čestné prohlášení

 

ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose byla založena v roce 1953

Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose s kapacitou 888 žáků poskytuje vzdělání v hudebním, literárně-dramatickém, tanečním a výtvarném oboru. Připravuje své žáky k profesionálnímu studiu i pro amatérskou uměleckou činnost.

Umělecké vzdělávání má v českých zemích dlouholetou tradici. Počátky hudebního vzdělávání sahají až do 17. století. Působením vynikajících kantorů v 18. století a vznikem městských hudebních škol v 19. století byla založena tradice organizovaného hudebního vzdělávání v českých zemích. Počet hudebních škol se v době první republiky dále rozšiřoval a tehdy byl nad těmito školami stanoven i odborný dohled školní inspekce. Po druhé světové válce byl zaveden jednotný typ hudebních škol. V šedesátých letech 20. století se tyto školy transformovaly na lidové školy umění, ve kterých postupně vznikaly další obory: taneční, výtvarné a literárně-dramatické. V době tzv. normalizace význam těchto škol poklesl zařazením mezi školská zařizení. Teprve novelizace školského zákona po roce 1989 vrátila lidovým školám umění jejich původní statut školy a dala jim i dnešní název – základní umělecká škola. V současné době jsou základní umělecké školy součástí systému na sebe navazujícího uměleckého vzdělávání.

Základní umělecké školy umožňují podchytit a vzdělávat většinu mimořadně nadaných jedinců a odborně je připravit na neprofesionální uměleckou činnost, popřípadě na studium ve středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na studium na konzervatořích.

Umělecká tvorba je jedním z nejznámějších produktů naší země a většina našich světově uznávaných umělců a dalších kvalitních profesionálů získala základy svého uměleckého vzdělání právě v základních uměleckých školách. Jejich struktura, široká síť a provázanost v systému uměleckého vzdělávání nemá dnes v evropském ani světovém měřítku obdobu.
Z Preambule Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání

Jakýkoliv tvůrčí proces je nenahraditelnou součástí dětského zrání a osobnostního růstu. Umělecké vzdělávání podporuje a rozvíjí v dětech potenciál vlastní tvorby i citlivé estetické vnímání světa a souvislostí v něm, které jim posléze pomohou v orientaci v mnoha oblastech života. Dětem umělecké vzdělávání poskytuje nejen základy ve zvoleném oboru, ale i širokou škálu pro další život velmi užitečných a důležitých schopností a dovedností: tvořivost, porozumění, estetické vnímání, komunikativnost, zdravou vůli k sebeprosazení ale také trpělivost, vytrvalost a píli.

Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose dlouhodobě patří k největším brněnským základním uměleckým školám. Pedagogický sbor tvoří odborně kvalifikovaní profesionálové v oboru umění. Hlavní budova ZUŠ se nachází v příjemném prostředí areálu zahrady na Došlíkově 4185/48 v Brně-Židenicích. Dalším pracovištěm školy je moderní kruhová budova ZUŠ Čejkovická 8 v Brně-Vinohradech. Naši pedagogové v odpoledních hodinách vyučují hru na hudební nástroje také v základních školách Krásného, Gajdošova a Merhautova.

Naše ZUŠ umožňuje zájemcům od pěti let studium ve čtyřech uměleckých oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. Nejmladším žákům je určeno přípravné studium. Děti se zde seznamují s vybraným uměleckým oborem hravou formou, podporujeme a rozvíjíme jejich zájem, přirozenou zvídavost a tvořivost. Starší studenti mohou vybírat z bohaté nabídky tradičních i moderních zaměření jednotlivých studijních oborů. Naše škola spolupracuje s řadou kulturních institucí a žáci ZUŠ jsou zapojeni do různých aktivit nejen v blízkém okolí nebo na prestižních brněnských akcích, ale také v celorepublikových nebo mezinárodních projektech.

Umělecké vzdělání dětí je důležitou a nezastupitelnou součástí celkového rozvoje dětí a zároveň velkým vkladem a obohacením jejich života.

 

Komentáře nejsou povoleny.