1-PF-ZUŠ-2022

ROZVÍJÍME NADÁNÍ A PODPORUJEME KREATIVITU DĚTÍ

Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose byla založena v roce 1953

Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose s kapacitou 888 žáků poskytuje vzdělání v hudebním, literárně-dramatickém, tanečním a výtvarném oboru. Připravuje své žáky k profesionálnímu studiu i pro amatérskou uměleckou činnost.

Důležitým aspektem umění a kultury je, že odrážejí naši vlastní historii a prezentují kulturní dědictví celého lidstva. Porozumění vlastní kulturní historii a svému postavení ve společnosti, docenění rozličných forem tvořivosti a možností, jimiž lze tvůrčím a unikátním způsobem reflektovat svět, je cestou k nalézání vlastní identity.

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA DO NAŠÍ ZUŠ

Umělecké vzdělávání má v českých zemích dlouholetou tradici. Počátky hudebního vzdělávání sahají až do 17. století. Působením vynikajících kantorů v 18. století a vznikem městských hudebních škol v 19. století byla založena tradice organizovaného hudebního vzdělávání v českých zemích. Počet hudebních škol se v době první republiky dále rozšiřoval a tehdy byl nad těmito školami stanoven i odborný dohled školní inspekce. Po druhé světové válce byl zaveden jednotný typ hudebních škol. V šedesátých letech 20. století se tyto školy transformovaly na lidové školy umění, ve kterých postupně vznikaly další obory: taneční, výtvarné a literárně-dramatické. V době tzv. normalizace význam těchto škol poklesl zařazením mezi školská zařizení. Teprve novelizace školského zákona po roce 1989 vrátila lidovým školám umění jejich původní statut školy a dala jim i dnešní název – základní umělecká škola. V současné době jsou základní umělecké školy součástí systému na sebe navazujícího uměleckého vzdělávání.

Základní umělecké školy umožňují podchytit a vzdělávat většinu nadaných dětí a odborně je připravit na neprofesionální uměleckou činnost, popřípadě na studium ve středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na studium na konzervatořích.

Umělecká tvorba je jedním z nejznámějších produktů naší země a většina našich světově uznávaných umělců a dalších kvalitních profesionálů získala základy svého uměleckého vzdělání právě v základních uměleckých školách. Jejich struktura, široká síť a provázanost v systému uměleckého vzdělávání nemá dnes v evropském ani světovém měřítku obdobu.

Z Preambule Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání: „Jakýkoliv tvůrčí proces je nenahraditelnou součástí dětského zrání a osobnostního růstu. Umělecké vzdělávání podporuje a rozvíjí v dětech potenciál vlastní tvorby i citlivé estetické vnímání světa a souvislostí v něm, které jim posléze pomohou v orientaci v mnoha oblastech života. Dětem umělecké vzdělávání poskytuje nejen základy ve zvoleném oboru, ale i širokou škálu pro další život velmi užitečných a důležitých schopností a dovedností: tvořivost, porozumění, estetické vnímání, komunikativnost, zdravou vůli k sebeprosazení, ale také trpělivost, vytrvalost a píli.“

Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose dlouhodobě patří k největším brněnským základním uměleckým školám. Pedagogický sbor tvoří odborně kvalifikovaní profesionálové v oboru umění. Hlavní budova ZUŠ se nachází v příjemném prostředí areálu zahrady na Došlíkově 4185/48 v Brně-Židenicích. Dalším pracovištěm školy je moderní kruhová budova ZUŠ Čejkovická 8 v Brně-Vinohradech. Naši pedagogové v odpoledních hodinách vyučují hru na hudební nástroje také v základních školách Krásného, Gajdošova a Merhautova.

Naše ZUŠ umožňuje zájemcům od pěti let studium ve čtyřech uměleckých oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. Nejmladším žákům je určeno přípravné studium. Děti se zde seznamují s vybraným uměleckým oborem hravou formou, podporujeme a rozvíjíme jejich zájem, přirozenou zvídavost a tvořivost. Starší studenti mohou vybírat z bohaté nabídky tradičních i moderních zaměření jednotlivých studijních oborů. Naše škola spolupracuje s řadou kulturních institucí a žáci ZUŠ jsou zapojeni do různých aktivit nejen v blízkém okolí nebo na prestižních brněnských akcích, ale také v celorepublikových nebo mezinárodních projektech.

Umělecké vzdělání dětí je důležitou a nezastupitelnou součástí celkového rozvoje dětí a zároveň velkým vkladem a obohacením jejich života.

Základní umělecké školy – cesta k umění

Sledujte nás také na facebooku

Facebook_logo_2015
https://www.facebook.com/zusbrno

Praktické odkazy:
 Umělecká rada ZUŠ ČR
 Soutěže ZUŠ

Komentáře nejsou povoleny.