JO JO LUXUS MALÉ

Hudební činnosti patří k nejkomplexnějším
a zároveň nejpřirozenějším dětským aktivitám.

Mají velmi úzkou souvislost s dalšími činnostmi, jako jsou aktivity výtvarné, pohybové a rozumové. Výzkumy prokázaly, že rozvoj hudebního sluchu přispívá k lepší vnímavosti při výuce cizích jazyků. Díky zpěvu dochází k lepšímu okysličování orgánů lidského těla, zvětšuje se dechová kapacita plic. Pěvecké aktivity dále podporují správnou činnost hlasivek, mají význam při rozvoji řeči, léčbě koktavosti. Hra na hudební nástroje a pohybové činnosti kultivují motoriku, přispívají k lepší koordinaci pohybů, k orientaci v prostoru. Hudební aktivity ovlivňují v neposlední řadě i rozvoj myšlení.

Notička – přípravné studium ke vzdělávání
v základním studiu I.stupně hudebního oboru ZUŠ

Přípravné studium je specializovaná třída pro nejmenší budoucí muzikanty. V prvním roce děti navštěvují skupinovou přípravnou hudební výchovu, kde si hravou formou osvojují základní hudební znalosti a dovednosti. Výuka je zaměřena na všeobecné seznámení dětí s hudbou, hudebními nástroji, notovým zápisem, lidovými i umělými písněmi a říkadly. Hlavním cílem přípravného studia je vzbudit v dětech  zájem, zvídavost, rozvíjet sluch a intonaci. Vzdělávání v přípravném studiu zahrnuje poznávání, ověřování a rozvíjení předpokladů žáků a jejich zájmu o umělecké vzdělávání. Žáci jsou vedeni k elementárním návykům a dovednostem, které jsou důležité pro jejich další umělecký vývoj. Více přípravné studium – školní vzdělávací program »

Ve druhém roce pak toto skupinové vyučování probíhá 1x týdně a současně 1x týdně žák navštěvuje výuku vybraného hudebního nástroje, kde se vyučuje základům hry. Po absolvování přípravného studia jsou pak zařazeni do základního studia. Podmínkou k zařazení do 1. ročníku jsou talentové předpoklady žáka a dostatečná kapacita školy ve zvoleném oboru.

Komentáře nejsou povoleny.