Výtvarná tvorba a výtvarná kultura

Studijní zaměření reaguje na proměnu přístupů k výtvarné tvorbě a na neustálý vývoj umělecké tvorby v oblasti digitálních technologií a grafických aplikací. Žák dostává příležitost osobitě se vyjadřovat a experimentovat se širokou škálou prostředků a postupů nejen tradičních (kresba, malba, keramika), ale i prostředků vycházejících ze současných tendencí umělecké i běžně užívané vizuální produkce (počítačová grafika, počítačová animace, digitální fotografie).

Vzdělávací obsah oboru je členěn do dvou vzájemně provázaných a podmiňujících se oblastí Výtvarná tvorba a Recepce a reflexe výtvarného umění. V oblasti Výtvarná tvorba žák získává schopnost různými způsoby výtvarně myslet a sdělně se vyjádřit. Výuka je zaměřena na praktické ovládání základní palety klasických i současných vyjadřovacích prostředků. Od nich se odvíjí schopnost žáka uplatnit malířské, grafické, plastické aj. výtvarné cítění a myšlení. Tato oblast se realizuje v podobě výuky předmětů Kresba a malba, Počítačová grafika a grafický design, Keramika a prostorová tvorba. Oblast Recepce a reflexe výtvarného umění je realizována ve vyučovacím předmětu Výtvarná kultura. Žák se seznamuje s historií a vývojem výtvarného umění, uměleckou tvorbou v jednotlivých etapách a s využitím výtvarného jazyka v umělecké i mimoumělecké oblasti.

Toto studijní zaměření umožňuje žákům podílet se s ostatními na realizaci společných výtvarných projektů a experimentů, které aktivizují snahu hledat informace a jiné podněty a podněcují žáky ke společné angažovanosti na podobě a vývoji projektu. Obsah i způsob zpracování výtvarných projektů vychází z aktuálních zkušeností žáků, snaží se je rozvíjet, obohacovat, nacházet souvislosti, odkrývat stále nové pohledy, spojovat je hlubšími vazbami.

Vzdělávání v I. stupni základního studia je zaměřeno na rozvíjení individuálních dispozic žáků. Vzdělávání ve II. stupni základního studia klade důraz na praktické uplatňování získaných dovedností a hlubší rozvoj zájmů žáků. Umožňuje jejich osobnostní růst v rámci aktivní umělecké činnosti a inspiruje k dalšímu studiu.

Každoroční výstava je příležitostí, která rodičům pomáhá poznat smysl a cíle výuky. Na těchto výstavách si i žáci uvědomují aspekty dlouhodobé práce, uvědomují si vlastní podíl na společné práci. Výuka je také průběžně dokumentována, dokumentace je zpřístupňována veřejnosti ve výtvarné galerii na internetových stránkách školy. Více »

Komentáře nejsou povoleny.