Výše příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělávání v ZUŠ

Školné – výše příspěvku na úhradu nákladů za vzdělávání v ZUŠ pro školní rok 2020/2021

Školné nezvyšujeme ani v příštím školním roce:
Školné – výše příspěvku na úhradu nákladů za vzdělávání v ZUŠ pro školní rok 2021/2022

Hudební nástroje
Škola je vybavena inventářem hudebních nástrojů, proto jednou z forem podpory žáků je i pronájem učebních pomůcek. Můžeme tak rodičům při přijetí jejich dětí do ZUŠ nabídnout k zapůjčení např. dosti nákladný hudební nástroj s tím, že až budou oni i učitel přesvědčeni, že volba nástroje byla opravdu správná a pro žáka vhodná, tak sami dítěti nástroj pořídí.
Nájemné za zapůjčené hudební nástroje 2020/2021

Také nájemné za zapůjčené hudební nástroje zůstává v nezvýšené výši:
Nájemné za zapůjčené hudební nástroje 2021/2022

Údaje pro platbu příspěvku na úhradu nákladů za vzdělávání v ZUŠ (školné)
číslo účtu: 27436621/0100
Úplata za vzdělávání se platí zpravidla převodem na účet 27436621/0100, pod variabilním symbolem daným školou, a to buď pololetně nebo ročně. Splatnost školného za I. pololetí do 15. srpna, za II. pololetí do 15. února. Výše školného se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Výuka v ZUŠ je pro žáky přípravného studia, základního studia I. a II. stupně dotována státem – rodiče platí jen příspěvek na provoz školy. Podmínky výběru školného podrobně řeší Školní řád.
Školné lze zaplatit i hotově v době úředních hodin v kanceláři ZUŠ.

 

 

Komentáře nejsou povoleny.