B

TERMÍNY ZÁPISU NOVÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vzhledem k momentální mimořádné situaci se přesouvají termíny talentových zkoušek na školní rok 2020/2021 na nejbližší možný termín.
Sledujte prosím naše webové stránky.

Předběžné žádosti o přijetí přijímáme elektronicky:
Elektronická přihláška do ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose 
(Doporučeným prohlížečem pro vyplňování přihlášky je Google Chrome).
Informace o zpracování osobních údajů.

Vážení rodiče,
a zájemci o docházku do základní umělecké školy. Rádi podpoříme Váš zájem o docházku, případně docházku Vaší dcery nebo Vašeho syna pro školní rok 2020/2021. Vyplnění přihlášky je však jen první nezbytný administrativní krok. Proces přijetí se neobejde bez Vaší přítomnosti, aby mohla být provedena talentová zkouška, protože podmínkou přijetí žáka ke studiu v základní umělecké škole je pro děti od pěti let věku prokázání předpokladů ke vzdělávání v ZUŠ a pro uchazeče od sedmi let vykonání talentové přijímací zkoušky. Pro vaše děti bude vstup do naší školy snadnější, pokud budete vědět, jak jsou při zápisu v jednotlivých oborech ověřovány předpoklady pro studium. Věnujte proto pozornost dalšímu textu.

Přijímací zkoušky

HUDEBNÍ OBOR
Pro děti od 5 let: přípravné studium hudebního oboru – NOTIČKA.
Pro děti od 7 let: výuka hry na nástroj.
Při talentové zkoušce se posuzují základní intonační dovednosti a smysl pro rytmus – uchazeč zazpívá libovolnou lidovou píseň, zopakuje tón podle sluchu, zopakuje vytleskaný rytmus. Zkouška trvá okolo 10–15 minut a koná se zpravidla bez přítomnosti rodičů.
V hudebním oboru vyučujeme pro žáky od 7 let hru na hudební nástroje:
kytara / zobcová flétna / příčná flétna / klarinet / saxofon / hoboj / trubka / housle / violoncello / kontrabas / sólový zpěv / bicí / cimbál / akordeon / keyboard / elektrická kytara / varhany / klavír
Upozornění: v případě, že se chce žák hlásit na studijní zaměření hra na klavír a nemáte klavír doma, vyberte jiný nástroj. Elektrické klávesy klavír nenahradí, výuka i hra na klávesy probíhá jiným způsobem.

Předpoklady pro studium jsou u talentových zkoušek ověřovány prostřednictvím těchto činností:
Přípravné studium hudebního oboru (děti od 5 let) Více »
U zápisu jsou předpoklady pro studium v ZUŠ zjišťovány prostřednictvím těchto činností:
● zpěv písně,
● zopakování zpívaného tónu,
● zopakování vytleskaného rytmu.

Hudební obor (nástrojová výuka pro žáky od 7 let) Více »
Talentová zkouška se uskutečňuje prostřednictvím níže uvedených činností a na základě posouzení fyzických dispozic pro studium daného nástroje:
● zpěv písně (intonace),
● zopakování zpívaného tónu, rozlišení tónů (sluch),
● zopakování vytleskaného rytmu (rytmus).

VÝTVARNÝ OBOR
Pro děti od 5 let. Při zkoušce jsou předpoklady pro studium ověřovány na základě kresby na zadané nebo volné téma, případně malby (uchazeč bude chtít použít barvy). Doporučujeme zájemci o studium výtvarného oboru přinést s sebou domácí práce svědčící o jeho talentových předpokladech. Zkouška trvá okolo 15 minut a koná se zpravidla bez přítomnosti rodičů.
Kresba a malba / Keramika a prostorová tvorba / Fotografie / Grafika a grafický design / Výtvarná kultura / Přípravné studium výtvarného oboru
Prohlédněte si: Almanach k 65. výročí ZUŠ – kreslili žáci výtvarných ateliérů
Přípravné studium výtvarného oboru
Studijní zaměření výtvarného oboru
Pro posouzení výtvarného úkolu a předložených prací jsou rozhodující tato kritéria:
●  kompozice výtvarného díla, spontánnost kresby,
●  znalost barev, barevná skladba,
●  základní pracovní návyky.
Součástí zkoušky je rovněž motivační rozhovor.

TANEČNÍ OBOR
Pro děti od 5 let. Při zkoušce se posuzuje rytmika a pohybové dovednosti. Zkouška trvá okolo
15 minut a koná se bez přítomnosti rodičů. Zájemcům o studium doporučujeme
vzít si k zápisu sportovní oděv.
Přípravné studium tanečního oboru
Základní studium tanečního oboru
Předpokladem pro přijetí je pohybová a rytmická způsobilost žáka. Během přijímací zkoušky je uchazeč hodnocen v těchto oblastech:
● pohybové schopnosti,
● rytmika (zopakování rytmu, dodržení rytmu),
● fyzické dispozice.

Taneční kurz „Balerinka pořádá škola v rámci doplňkové činnosti školy mimo svou hlavní vzdělávací činnost Více»
Předpokladem pro přijetí je pohybová a rytmická způsobilost žáka. Během přijímací zkoušky je hodnocen v těchto oblastech:
● pohybové schopnosti,
● rytmika (zopakování rytmu, dodržení rytmu).

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
Při zkoušce se hodnotí pohybové schopnosti žáka a přednes předem připraveného krátkého textu (poezie/próza).
Přípravné studium literárně dramatického oboru
Základní studium literárně dramatického oboru
Předpokladem pro přijetí jsou komunikační a pohybové schopnosti žáka.  Jsou posuzovány v níže uvedených činnostech:
● přednes předem připraveného textu (poezie/próza),
● pohybové schopnosti,
● kreativita a samostatnost.
Součástí zkoušky je rovněž motivační rozhovor.

Organizace přijímacího řízení
Noví žáci jsou přijímáni:
1. Zápisem, který se řídí § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
2. Žáci jsou přijímáni do přípravného studia od 5 let věku. Uchazeči prokáží předpoklady ke vzdělávání.
3. Od 7 let věku jsou přijímáni uchazeči podle výsledku talentové zkoušky do 1. ročníku I. stupně základního studia, případně do ročníku vyššího.
4. Od 14 let jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky do II. stupně základního studia.
5. Od 18 let věku jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky do studia pro dospělé, učební plán a vzdělávací obsah stanovuje učitel na základě potřeb a zájmu žáka.
6. Žáci jsou přijímáni vyplněním přihlášky do školy zákonnými zástupci žáka, dospělí žáci vyplňují a podepisují přihlášku samostatně, v přihlášce jsou uvedeny povinné údaje  o žákovi pro školní matriku (§ 28 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb.).
7. Nové zájemce o studium evidujeme u přijímacích zkoušek podle elektronických přihlášek a výsledku protokolu o talentové přijímací zkoušce. Podmínkou k zařazení do ročníku jsou talentové předpoklady žáka a dostatečná kapacita školy ve zvoleném oboru.

Informace k aplikaci podpůrných opatření při přijímacím řízení
Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „uchazeč se SVP“) absolvuje proces přijímacího řízení podle výše uvedených pravidel, přičemž se použijí úpravy podmínek, které odpovídají jejich konkrétním vzdělávacím potřebám.

Obsah přijímací zkoušky je pro všechny uchazeče stejný. Uchazeč má při přijímacím řízení nárok na podpůrná opatření spočívající v úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání (§ 16 odst. 2 písm. c) školského zákona).

Pokud uchazeč vyžaduje u přijímacích zkušek úpravy podmínek odpovídající jeho zdravotnímu stavu, uvede tuto informaci v přihlášce (sekce: zdravotní stav).

Přehled postupu při talentové zkoušce při přijímacím řízení ke vzdělávání uchazečů se SVP
Uchazeč se SVP předloží při zápisu doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, které mu vydalo školské poradenské zařízení. Na základě doporučení školského poradenského zařízení u uchazeče se SVP, rozhodne předseda přijímací komise o uzpůsobení podmínek a zajistí například:
přiměřené prodloužení doby talentové zkoušky,
konání talentové zkoušky v samostatné místnosti,
využití asistenta pedagoga nebo osobního asistenta,
využití tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo použití dalších komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob aj.

S případnými dotazy je možno obracet se na ZUŠ
tel.: 548 212 105, e-mail: info@zus-brno.cz.

 

Komentáře nejsou povoleny.