B

Přihláška do ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose

Zápisy nových žáků pro školní rok 2018/2019

Zápisy nových žáků do hudebního, výtvarného a tanečního oboru proběhnou
v pondělí 14. května 2018 a ve středu 16. května 2018 vždy od 16:00 hodin do 17:30 hodin
v budově ZUŠ, Došlíkova 4185/48 v Brně-Židenicích i v budově  ZUŠ Čejkovická 4237/8, Brno-Vinohrady.

Zápis nových žáků do literárně dramatického oboru se uskuteční ve středu 6. června 2018 v budově  ZUŠ Čejkovická 4237/8, Brno-Vinohrady a ve čtvrtek 7. června 2018 v budově ZUŠ, Došlíkova 4185/48 v Brně-Židenicích vždy od 16:00 hodin do 17:30 hodin.

Vážení rodiče,
podmínkou přijetí žáka ke studiu v základní umělecké škole je pro děti od pěti let věku prokázání předpokladů ke vzdělávání v ZUŠ a pro uchazeče od sedmi let vykonání talentové zkoušky. Pro vaše děti bude vstup do naší školy snadnější, pokud budete vědět jak jsou při zápisu v jednotlivých oborech ověřovány předpoklady pro studium. Věnujte proto pozornost dalšímu textu.

Organizace přijímacího řízení

Noví žáci jsou přijímáni:

1. Zápisem, který se řídí § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
2. Žáci jsou přijímáni do přípravného studia od 5 let věku. Uchazeči prokáží předpoklady ke vzdělávání.
3. Od 7 let věku jsou přijímáni uchazeči podle výsledku talentové zkoušky do 1. ročníku I. stupně základního studia, případně do ročníku vyššího.
4. Od 14 let jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky do II. stupně základního studia.
5. Od 18 let věku jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky do studia pro dospělé, učební plán a vzdělávací obsah stanovuje učitel na základě potřeb a zájmu žáka.
6. Žáci jsou přijímáni vyplněním přihlášky do školy zákonnými zástupci žáka, dospělí žáci vyplňují a podepisují přihlášku samostatně, v přihlášce jsou uvedeny povinné údaje  o žákovi pro školní matriku (§ 28 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb.).
7. Nové zájemce o studium evidujeme u přijímacích zkoušek podle výsledku protokolu o talentové přijímací zkoušce a registračního čísla. Podmínkou k zařazení do ročníku jsou talentové předpoklady žáka a dostatečná kapacita školy ve zvoleném oboru.

Předpoklady pro studium jsou u talentových zkoušek ověřovány prostřednictvím těchto činností:

Přípravné studium hudebního oboru (děti od 5 let) více »
U zápisu jsou předpoklady pro studium v ZUŠ zjišťovány prostřednictvím těchto činností:
● zpěv písně,
● zopakování zpívaného tónu,
● zopakování vytleskaného rytmu.

Hudební obor (nástrojová výuka pro žáky od 7 let) více »
Talentová zkouška se uskutečňuje prostřednictvím níže uvedených činností a na základě posouzení fyzických dispozic pro studium daného nástroje:
● zpěv písně (intonace),
● zopakování zpívaného tónu, rozlišení tónů (sluch),
● zopakování vytleskaného rytmu (rytmus).

Výtvarný obor
Přípravné studium výtvarného oboru
Studijní zaměření výtvarného oboru
Předpoklady pro studium jsou ověřovány na základě výtvarného úkolu – kresby na zadané nebo volné téma, případně malby (uchazeč bude chtít použít barvy). Doporučujeme zájemci o studium výtvarného oboru předložit domácí práce svědčící o jeho talentových předpokladech. Součástí zkoušky je rovněž motivační rozhovor.
Pro posouzení výtvarného úkolu a předložených prací jsou rozhodující tato kritéria:
●  kompozice výtvarného díla, spontánnost kresby,
●  znalost barev, barevná skladba,
●  základní pracovní návyky.

Taneční obor
Přípravné studium tanečního oboru
Základní studium tanečního oboru
Předpokladem pro přijetí je pohybová a rytmická způsobilost žáka. Během přijímací zkoušky je hodnocen v těchto oblastech:
● pohybové schopnosti,
● rytmika (zopakování rytmu, dodržení rytmu,
● fyzické dispozice.

Literárně dramatický obor
Přípravné studium literárně dramatického oboru
Základní studium literárně dramatického oboru

Předpokladem pro přijetí jsou komunikační a pohybové schopnosti žáka.  Jsou posuzovány v níže uvedených činnostech. Součástí zkoušky je rovněž motivační rozhovor:
● přednes předem připraveného textu (poezie/próza),
● pohybové schopnosti,
● kreativita a samostatnost.

Informace k aplikaci podpůrných opatření při přijímacím řízení
Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „uchazeč se SVP“) absolvuje proces přijímacího řízení podle výše uvedených pravidel, přičemž se použijí úpravy podmínek, které odpovídají jejich konkrétním vzdělávacím potřebám.

Obsah přijímací zkoušky je pro všechny uchazeče stejný. Uchazeč má při přijímacím řízení nárok na podpůrná opatření spočívající v úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání (§ 16 odst. 2 písm. c) školského zákona).

Přehled postupu při talentové zkoušce při přijímacím řízení ke vzdělávání uchazečů se SVP
Uchazeč se SVP předloží při zápisu doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, které mu vydalo školské poradenské zařízení. Na základě doporučení školského poradenského zařízení u uchazeče se SVP, rozhodne předseda přijímací komise o uzpůsobení podmínek a zajistí například:
přiměřené prodloužení doby talentové zkoušky,
konání talentové zkoušky v samostatné místnosti,
využití asistenta pedagoga nebo osobního asistenta,
využití tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo použití dalších komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob aj.

 

 

Komentáře nejsou povoleny.