Základní studium výtvarného oboru

Základní studium výtvarného oboru prostřednictvím aktivní a poučené výtvarné činnosti umožňuje žákovi využívat výtvarného jazyka jako uměleckého prostředku komunikace. Usiluje o to, aby žák podle svých schopností získával hlubší náhled na okolní svět, na sebe sama a dokázal ho výtvarně vyjádřit.

Vzdělávací obsah je členěn do vzájemně provázaných a podmiňujících se oblastí Výtvarná tvorba a Recepce a reflexe výtvarného umění. V oblasti Výtvarná tvorba je žákovi umožněno prostřednictvím tvořivého výtvarného myšlení uplatňovat ve vlastním výtvarném projevu vizuálně vnímatelné znaky. Žák získává vztah k materiálům, nástrojům a osvojuje si základní výtvarné techniky, postupy a dovednosti. Tato oblast se realizuje v podobě kolektivní výuky integrovaného předmětu Výtvarná tvorba. Součástí integrovaného hlavního předmětu jsou dílčí disciplíny: plošná tvorba, modelování, prostorová a intermediální tvorba. Vyučující je zařazuje do výuky za účelem naplnění očekávaných výstupů a směřování ke klíčovým kompetencím a na základě individuálních potřeb žáka ve vhodném období i v potřebném rozsahu. Oblast Recepce a reflexe výtvarného umění je realizována zejména v disciplíně výtvarná kultura, která je součástí integrovaného hlavního předmětu. Žák se seznamuje s historií a vývojem výtvarného umění i uměleckou tvorbou. Integrované dílčí disciplíny jsou seřazeny mimo strukturu ročníků. Žáci se s výtvarnou problematikou setkávají v průběhu dlouhodobého studia v různých modifikacích. Dílčí otázky na sebe navazují, prostupují se a promítají do různých aktivit.

Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je zaměřeno na rozvíjení individuálních dispozic žáků. Připravuje k pokračování výtvarného studia na středních školách uměleckého či pedagogického zaměření. Vzdělávání na II. stupni základního studia je čtyřleté a klade důraz na praktické uplatňování získaných dovedností a hlubší rozvoj zájmů žáků. Umožňuje jejich osobnostní růst v rámci aktivní umělecké činnosti a inspiruje k dalšímu studiu. Více »

Komentáře nejsou povoleny.