Všeobecné poznámky k učebním plánům VO

Vyučuje se:

●  studijní zaměření výtvarného oboru se vyučují ve skupinách maximálně 15 žáků 

Zařazování žáků:

●  do I. stupně základního studia jsou zařazovány děti a mládež od 7 let

●  do II. stupně základního studia je zařazována mládež od 14 let

●  do základního studia do základního studia je žák zařazen na základě talentové zkoušky, požadavky k talentové zkoušce slouží k prokázání vloh a schopností ke studiu v ZUŠ: při kresbě podle zadání se zjišťuje stupeň prostorového, barevného a tvarového vnímání, uchazeč může rovněž připojit doklady svědčící o jeho talentových předpokladech; posuzuje se především tvůrčí invence a zájem žáků

●  přihlásí-li se ke studiu žák starší, než je spodní limit uvedený v předchozích bodech, je zařazen na základě erudovaného uvážení učitele do ročníku odpovídajícímu jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji

●  přejdeli žák v průběhu studia na jiné studijní zaměření, začíná plnit osnovy od ročníku, který odpovídá jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji na základě erudovaného uvážení učitele

●  žák, který je přijat ke studiu na II. stupni a neabsolvoval I. stupeň plní nejprve vzdělávací obsah I. stupně s ohledem na své dispozice, s předpokladem, že bude vzhledem k věku postupovat rychleji a obsah učiva jednotlivých ročníků zvládne rychleji; učební osnovy stanovuje v tomto případě učitel

Volitelný předmět:

●  volitelný předmět si žák volí podle individuálního zájmu a na základě doporučení učitele

●  projeví-li žák dostatečné předpoklady, může být zařazen do volitelného předmětu i dříve, než stanoví učební plán; v takovém případě bude zvolený předmět hodnocen, ale známka nebude zahrnuta do celkového průměru

Komentáře nejsou povoleny.