Fotografie

Pojem Fotografie znamená „kresba světlem“ jedná se tedy o proces zhotovování trvalých záznamů obrazu pomocí světla a prostřednictvím přístroje na citlivou vrstvu. Výuka digitální fotografie se na tento proces zaměřuje a fotografování představuje jako aktivní a tvořivý prostředek vyjadřování. Vzdělávací obsah oboru je členěn do vzájemně provázaných a podmiňujících se oblastí Výtvarná tvorba a Recepce a reflexe výtvarného umění.

V oblasti Výtvarná tvorba je žákovi umožněno prostřednictvím tvořivého výtvarného myšlení uplatňovat ve vlastním výtvarném projevu vizuálně vnímatelné znaky. Žák získává vztah k fotografické technice, materiálům, nástrojům. Osvojuje si základní výtvarné a fotografické techniky, postupy a dovednosti. Tato oblast se realizuje v podobě kolektivní výuky předmětu Fotografická tvorba a integrovaného předmětu Výtvarná tvorba, jehož součástí jsou činnosti Plošná tvorba, Modelování, Prostorová a intermediální tvorba. Vyučující je v potřebném rozsahu zařazuje do výuky, aby naplnil očekávané výstupy, směřování ke klíčovým kompetencím a zároveň respektoval individuální potřeby žáka.

V oblasti Recepce a reflexe výtvarného umění (tato oblast je realizována zejména ve Výtvarné kultuře, která je součástí integrovaného hlavního předmětu Výtvarná tvorba), je žákovi umožněno objevovat v okolním světě av uměleckém díle vizuálně vnímatelné znaky, analyzovat náměty a výtvarné problémy s nimi spojené. Žák se seznamuje s historií a vývojem výtvarného umění i uměleckou tvorbou v jednotlivých etapách a využívá výtvarného jazyka v umělecké a mimoumělecké oblasti.

Vzdělávání na I. stupni je sedmileté a je zaměřeno na rozvíjení individuálních dispozic žáků. Umožňuje žákům především výtvarné aktivity neprofesionálního uměleckého charakteru, které jsou nezbytné a důležité pro rozvoj jeho osobnosti a dispozic. Vzdělávání na II. stupni  je čtyřleté a klade důraz na praktické uplatňování získaných dovedností a hlubší rozvoj zájmů žáků. Umožňuje jejich osobnostní růst v rámci aktivní umělecké činnosti a inspiruje k dalšímu studiu. Více »

Komentáře nejsou povoleny.