Základní umělecké školy – cesta k umění

Základní umělecké školy jsou v dnešním systému škol v České republice školami, které souběžně se základními školami vzdělávají žáky s jistou mírou talentu a schopností v uměleckých oborech, tedy v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém.
Jsou zároveň považovány za první stupeň uměleckého vzdělávání v rámci celostátní školské soustavy ČR. Proto mají za úkol kromě mnoha jiných estetických humanitních úkolů také odborně připravovat výjimečně talentované žáky k dalšímu specializovanému studiu na 2. a 3. stupni tohoto uměleckého vzdělávání – na konzervatořích, středních výtvarných uměleckých školách a vysokých školách uměleckého směru.

Jsou školami výběrovými, kdy žáci jsou na základě svého talentu vzděláváni ve vybraných oborech podle osnov daných MŠMT ČR. Jejich absolvování předpokládá zvládnutí tohoto učiva. Žák tak získává v ZUŠ schopnost vlastního hudebního projevu hrou na hudební nástroj či zpěvem, nebo vlastního výtvarného, tanečního a literárně dramatického projevu. Výuka je v součinnosti s výukou na ZŠ a široce rozšiřuje schopnosti dítěte ve všech humanitních oborech.

Výuka probíhá v ZUŠ v odpoledních hodinách, podle časových možností žáků. Hodiny výuky na hudební nástroj jsou individuální, pedagog pracuje v lekci s jedním, maximálně  se dvěma žáky. Ostatní předměty jsou vyučovány kolektivně. Studium je rozděleno na dva cykly, oba jsou zakončeny absolutoriem – písemným a státem garantovaným dokladem. První cyklus je určen pro žáky od sedmi let. Pro děti mladší je určena „přípravná hudební, výtvarná nebo taneční výchova“. Druhý cyklus je určen pro žáky od čtrnácti let, kteří absolvovali první, tedy sedmiletý cyklus. Výuka ve druhém cyklu trvá čtyři roky. Na závěr každého ročníku získávají žáci písemná vysvědčení.

Žákům se tak otevírají životní hodnoty, které nejenom obohatí jejich život, ale zároveň jim otevírají cestu k dalšímu vzdělávání v oborech s tímto zaměřením na středních či vysokých školách. Tím ZUŠ umožňuje snazší výběr jejich budoucího povolání.
Absolutorium ZUŠ je neodmyslitelnou součástí nezbytných doporučujících faktorů pro přijetí na velké množství škol s humanitním zaměřením – školy pedagogické, konzervatoře, školy se zaměřením na výtvarný obor i architekturu, ale i školy technického zaměření, například na zvukovou režii atd. Studium hudebního nástroje je dnes dokonce jedním ze zjišťovaných doporučujících faktorů při různých konkurzech na místa manažerů a podobně. Studium hudebního nástroje totiž dává jistou záruku pracovní přesnosti, systematičnosti, vytrvalosti a kázně.
Nejdůležitější však je, že studiem na ZUŠ získá její absolvent aktivní vztah ke kultuře a umění – k hodnotám, které jeho život obohatí, ať už společným muzicírováním v různých orchestrech, kapelách, nebo třeba u táboráku, ale i vnitřním vnímáním krás a jejich zachycení třeba v podobě obrazu nebo sochy apod.

Svým charakterem, aprobovanými pedagogy, odbornou náplní, zařazením do celostátního školského systému ČR a v neposlední řadě i svými výsledky jsou tyto školy unikátem, který dnes obdivují a zároveň napodobují a zakládají v mnoha vyspělých zemích světa.

Komentáře nejsou povoleny.