Organizace studia

Podmínky studia v ZUŠ se řídí vyhláškou MŠMT č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělání
a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní umělecké vzdělávání.

Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose nabízí ke studiu 30 studijních zaměření v oboru hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém. Do školy jsou přijímáni žáci, kteří
u přijímacích (talentových) zkoušek prokáží předpoklady ke studiu.

Pro zájemce od 5 let organizujeme výuku v přípravném studiu. Žákům od 7 let je určeno 7 ročníků základního studia I. stupně. Základní studium II. stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let věku. Délka vzdělávání ve studiu pro dospělé se určuje podle individuálních schopností žáka.

Accepting that some handwriting will be vital in the PC age, questions stay with regards to the instructional systems that encourage learning in handwriting, regardless of whether the expense and time required to train two types of writing can be defended, and which structure is found out more effectively and is more qualified for use in an acknowledgment modification of trouble, criticism, and fortification. Correlation of the instructional strategies from this source demonstrated to be significant in perceptual learning in handwriting with the abilities of CAI recommends that PCs can possibly encourage learning of handwriting. In spite of the fact that the advancement of CAI in handwriting is in the beginning times, accessible research bolsters the end that painstakingly planned PC based projects of guidance can be of an incentive for a few, if not all, students. It additionally creates the impression that proceeded with inquire about in investigation of handwriting procedures and items can prompt refinement in structures educated and materials utilized for writing by kids and grown-ups.

Obsah, cíle vzdělávání a počet žáků v jednotlivých předmětech, stejně jako počet hodin volitelných předmětů určuje Školní vzdělávací program, který je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem.

Školní vzdělávací program je v tištěné podobě uložen k nahlédnutí v ředitelně.

Organizace školního roku základních uměleckých škol je shodná s organizací školního roku
na základních a středních školách. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Výuka probíhá v odpoledních hodinách.

Od roku 1986 spolupracuje naše škola z pověření MŠMT na výuce rozšířené výuky hudební výchovy při ZŠ Merhautova. Od roku 2000 jsme přijali nabídku podílet se nástrojovou výukou na stejném projektu při ZŠ Krásného.

Komentáře nejsou povoleny.