VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K UČEBNÍM PLÁNŮM HUDEBNÍHO OBORU

 Zařazování žáků:
 do I. stupně základního studia jsou zařazovány děti a mládež od 7 let
 do II. stupně základního studia je zařazována mládež od 14 let
do základního studia je žák zařazen na základě talentové zkoušky; dispozice pro studium jsou ověřovány zejména prostřednictvím těchto činností: zpěv písně, zopakování hraného tónu (intonace), zopakování vytleskaného rytmu (rytmus), rozlišení tónů (sluch), posuzují se i další předpoklady potřebné ke studiu vybraného studijního zaměření (např. fyzické předpoklady, psychická a sociální zralost apod.)

 přihlásíli se ke studiu žák starší, než je spodní limit uvedený v předchozích bodech, je zařazen na základě erudovaného uvážení učitele do ročníku odpovídajícímu jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji

 přejdeli žák v průběhu studia na jiný nástroj, začíná plnit osnovy daného nástroje od ročníku, který odpovídá jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji na základě erudovaného uvážení učitele, kromě vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu vzniklého z oblasti Recepce a reflexe hudby, v němž může pokračovat kontinuálně dál

žák, který je přijat ke studiu na II. stupni a neabsolvoval I. stupeň, plní nejprve vzdělávací obsah I. stupně s ohledem na své dispozice, s předpokladem, že bude vzhledem k věku postupovat rychleji a obsah učiva jednotlivých ročníků zvládne rychleji; učební osnovy stanovuje v tomto případě učitel na delší časový úsek než je jeden školní rok v tematickém plánu zapsaném do třídní knihy

●  přípravné studium II. stupně pro žáky od 14 let, kteří nenavštěvovali základní studium I. stupně, je realizováno pouze ve studijním zaměření – Elektrická kytara

Hodinová dotace:
žák musí využít v plné výši minimální hodinovou dotaci stanovenou RVP ZUV pro daný stupeň a pro realizaci povinného vzdělávacího obsahu předepsaného v jednotlivých vzdělávacích oblastech:
 I. stupeň – 16 hodin (7 hodin výuky nástrojové hry, plus 5 hodin předmětu Nauka
 o hudbě, plus 4 hodiny volitelných předmětů)
II. stupeň – 8 hodin  (4 hodiny výuky nástrojové hry, plus 4 hodiny volitelného předmětu)

Volitelný předmět:
 žák si volí podle individuálního zájmu a na základě doporučení učitele volitelný předmět; projeví-li žák dostatečné předpoklady, může být zařazen do volitelných předmětů kolektivní výuky  HO i dříve, než stanoví učební plán; v takovém případě bude zvolený předmět hodnocen, ale známka nebude zahrnuta do celkového průměru

Vyučuje se:
hra na zobcovou flétnu a hra na elektronické klávesové nástroje se do 2. ročníku l. stupně (výjimečně do 3. ročníku l. stupně) vyučuje ve skupině 2–3 žáků; o zařazení žáka 1. a 2. ročníku l. stupně samostatně na celou hodinu rozhoduje předmětová komise v součinnosti s ředitelkou školy na základě studijních výsledků žáka,
hra na kytaru a sólový zpěv se do 2. ročníku l. stupně (výjimečně do 3. ročníku l. stupně) vyučují ve skupině dvou žáků; o zařazení žáka 1. a 2. ročníku l. stupně samostatně na celou hodinu rozhoduje předmětová komise v součinnosti s ředitelkou školy na základě studijních výsledků žáka,
jsou-li v základním studiu skupinově vyučováni 2–3 žáci, pak jsou přítomni společně po celou dobu vyučovací hodiny nikoliv individuálně po částech hodiny
velikost a obsazení hudebních formací, na jejichž činnosti se žáci podílejí v rámci vzdělávání v oblasti Hudební interpretace a tvorba, se řídí jejich zaměřením; v této oblasti je možné organizovat výuku společně pro žáky I. a II. stupně základního studia a studia pro dospělé (komorní hra se vyučuje v počtu dvou až devíti žáků (dua–noneta), souborová hra v počtu do 25 žáků)

 

Komentáře nejsou povoleny.