ZUŠ PhDr. ZBYŇKA MRKOSE INFORMUJE
Organizace školního roku 2020/20201 vzhledem epidemické situaci
Vážení rodiče a žáci,
zveřejňujeme základní informace týkající se vlivu epidemické situace na výuku v ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose od 1. září 2020.
Škola zahájila svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
Škola nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
Nejsou stanovena plošná pravidla při organizaci vstupu dětí a žáků do budov a pohyb osob před budovou.
Nejsou stanovena plošná omezení počtu dětí a žáků ve třídách a odděleních.
Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
Prosíme zákonné zástupce žáků a další osoby uvnitř budovy školy, aby svůj pobyt v budovách zkrátili na nejkratší možnou dobu.
Po příchodu do budov školy si u vstupu každý dezinfikuje rukou, popřípadě ještě  ruce důkladně umyje teplou vodou a dezinfekčním mýdlem a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu.
Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne pokračují v prezenčním vzdělávání.

Škola nemá povinnost aktivně  zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů,  průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale bude těmto  příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění zvolí tento postup:
● příznaky jsou  patrné  již  při  příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy;
v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
● příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost  oznámit  zákonnému  zástupci  neprodleně  a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
● příznaky se  vyskytnou,  jsou  patrné  v průběhu  přítomnosti  žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti s dohledem dospělé osoby a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy;
● zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.
Ve všech uvedených  případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého  žáka
nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Úplata za vzdělávání
Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
Pokud na základě rozhodnutí KHS  nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů následující:
s ohledem na  povinnost  základních uměleckých škol  poskytovat vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací.

MSMT

Organizace školního roku 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních uměleckých školách v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 22. únor – 28. únor 2021.

Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek, který předchází Velkému pátku 1. dubna 2021. Pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.