ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK na školní rok 2019/2020
Na členské schůzi dne 6. 11. 2019 byla schválena výše členského příspěvku ve výši 150,- Kč na rodinu (ve srovnání s minulými roky se příspěvek nezvyšuje). Příspěvek se hradí přímo na účet Klubu rodičů, který je zřízen u banky FIO.
Datum splatnosti členského příspěvku je od 7. 11. 2019 do 30. 11. 2019. 

Číslo účtu Klubu rodičů: 2900663167/2010

Děkujeme Vám všem, kteří svou podporou pomáte žákům Základní umělecké školy
PhDr. Zbyňka Mrkose při realizaci nadstandardních aktivit, a věříme, že tomu tak bude i v budoucnu.

Historie Klubu rodičů při Základní umělecké škole PhDr. Zbyňka Mrkose
Od roku 1954 začalo při židenické hudební škole působit Sdružení rodičů a přátel školy. Výrazně a obětavě školu podporovalo. Na jeho činnost navázalo Sdružení rodičů a přátel školy při LŠU. Když v roce 1990 došlo k zániku formy bývalých SRPŠ, vzniklo občanské sdružení založené podle zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů – Sdružení rodičů při ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48. V průběhu roku 2015 bylo sdružení zapsáno do rejstříku spolků pod novým názvem – Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.

Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.
Spolek podporuje spolupráci rodičů, pedagogů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose. Klub rodičů je neziskovou organizací, která má velmi široký rozsah působnosti směřovaný k podpoře uměleckých aktivit žáků školy. Ve všech oborech přispívá žákům na nadstandardní činnosti a současně pomáhá vedení školy jako zpětná vazba mezi rodiči a ZUŠ. V souladu se svým posláním poskytuje Základní umělecké škole PhDr. Zbyňka Mrkose finanční, organizátorskou, propagační a jinou podporu směřující k součinnosti rodiny a školy. Zejména seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami rodičů, přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování nadstandardních uměleckých aktivit žáků, vypomáhá škole při zlepšování školního prostředí, popularizuje dobré výsledky práce školy na veřejnosti.

Stanovy Klubu rodičů

Informace ze zasedání členské schůze Klubu rodičů a přátel
Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.

Dne 6. 11. 2019 Členská schůze Klubu rodičů a přátel
Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s. projednala:      
Zprávu o činnosti výboru ve školním roce 2018/2019.
Zprávu o čerpání rozpočtu ve školním roce 2018/2019.
Zprávu revizní komise.

Členská schůze Klubu rodičů a přátel
Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s. schválila:

Plán činnosti výboru na školní rok 2019/2020.
Členský příspěvek pro školní rok 2019/2020 ve výši 150,- Kč na rodinu.
Návrh rozpočtu pro školní rok 2019/2020.

Návrh rozpočtu Klubu rodičů a přátel ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose
na období 2019/2020:

Příjmy
Zůstatek ze školního roku 2018/2019                                                                  50 522 Kč Předpokládané členské příspěvky za školní rok 2019/2020                                65 000 Kč

Náklady
Odměny absolventům hudebního, výtvarného a dramatického oboru                                                                                                                    15 000 Kč
Příspěvek žákům hudebního oboru                                                                      10 000 Kč
Příspěvek žákům hudebního oboru – členům souborů ZUŠ                                20 000 Kč
Příspěvek žákům výtvarného oboru                                                                     22 000 Kč
Příspěvek žákům tanečního oboru                                                                       13 522 Kč
Příspěvek žákům literárně dramatického oboru na pronájmy
Divadla na Orlí                                                                                                     30 000 Kč
Jiné ostatní náklady, služby                                                                                   5 000 Kč
Celkem                                                                                                               115 522 Kč

Bilance
Výnosy celkem                                                                                                   115 522 Kč
Náklady celkem                                                                                                  115 522 Kč
Hospodářský výsledek                                                                                                 0 Kč 

 

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.