NEVYBÍRÁNÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU KLUBU RODIČŮ

Vážení rodiče, žáci a přátelé ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose,
dovolujeme si Vám oznámit, že jsme se společně s výborem Klubu rodičů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s. naší školy dohodli pro letošní školní rok 2020/2021 nevybírat příspěvek pro Klub rodičů.

Tato každoroční částka ve výši 150,- Kč na rodinu bývá použita na další pomůcky pro Vaše děti, jako jsou např. příspěvky na pronájmy pro divadelní představení literárně-dramatického oboru, kostýmy žáků tanečního oboru nebo nadstandardní vybavení pro žáky výtvarného oboru. Tyto peníze využíváme také na zajištění soutěží hudebního oboru a pro pravidelné ocenění úspěšných studentů a absolventů ze všech oborů naší školy.

Současná doba je komplikovaná a nepředvídatelná. Proto jsme se rozhodli tímto krokem poděkovat Vám, našim věrným členům a podporovatelům.

Pokud však mají rodiče nových žáků zájem o členství v Klubu rodičů nebo chcete činnost Klubu rodičů podpořit svými podněty, nápady, svou prací, připomínkami k plánovanému rozpočtu či finančním darem, stačí tuto informaci sdělit na sekretariátu školy.

Výbor Klubu rodičů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s. Vám předkládá zprávu o hospodaření za účetní období 2019/2020 a návrh rozpočtu na nové období 2020/2021.
Zpráva o činnosti výboru ve školním roce 2019/2020.
Zpráva revizní komise Klubu rodičů 2020

Čerpání rozpočtu Klubu rodičů a přátel ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose
za uplynulé období školního roku 2019/2020:

Příjmy
Zůstatek ze školního roku 2018/2019                                                           50 522 Kč
Členské příspěvky za školní rok 2019/2020                                                  93 150 Kč
Disponibilní zdroje celkem                                                                       143 672 Kč

Náklady
Odměny absolventům hudebního, výtvarného a dramatického oboru                                                                                                              14 931 Kč
Příspěvek žákům hudebního oboru – na uměleckou činnost,
na soutěže (hra na klavír, hra na kytaru), na vstupenky (Brněnské
klavírní mládí)                                                                                                   2 597 Kč
Příspěvek žákům výtvarného oboru                                                               19 239 Kč
Celkem                                                                                                          36 767 Kč

Hospodářský výsledek                                                                              106 905 Kč

Návrh rozpočtu Klubu rodičů a přátel ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose
na období 2020/2021:

Příjmy
Zůstatek ze školního roku 2019/2020                                                                  106 905 Kč Předpokládané příspěvky za školní rok 2020/2021                                                        0 Kč

Náklady
Odměny absolventům hudebního, výtvarného a dramatického oboru                                                                                                                    16 000 Kč
Příspěvek žákům hudebního oboru                                                                      24 000 Kč
Příspěvek žákům výtvarného oboru                                                                     24 000 Kč
Příspěvek žákům tanečního oboru                                                                       10 000 Kč
Příspěvek žákům literárně dramatického oboru na pronájmy
divadla                                                                                                                   24 000 Kč
Jiné ostatní náklady, služby                                                                                   8 905 Kč
Celkem                                                                                                               106 905 Kč


Historie Klubu rodičů při Základní umělecké škole PhDr. Zbyňka Mrkose

Od roku 1954 začalo při židenické hudební škole působit Sdružení rodičů a přátel školy. Výrazně a obětavě školu podporovalo. Na jeho činnost navázalo Sdružení rodičů a přátel školy při LŠU. Když v roce 1990 došlo k zániku formy bývalých SRPŠ, vzniklo občanské sdružení založené podle zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů – Sdružení rodičů při ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48. V průběhu roku 2015 bylo sdružení zapsáno do rejstříku spolků pod novým názvem – Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.

Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.
Spolek podporuje spolupráci rodičů, pedagogů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose. Klub rodičů je neziskovou organizací, která má velmi široký rozsah působnosti směřovaný k podpoře uměleckých aktivit žáků školy. Ve všech oborech přispívá žákům na nadstandardní činnosti a současně pomáhá vedení školy jako zpětná vazba mezi rodiči a ZUŠ. V souladu se svým posláním poskytuje Základní umělecké škole PhDr. Zbyňka Mrkose finanční, organizátorskou, propagační a jinou podporu směřující k součinnosti rodiny a školy. Zejména seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami rodičů, přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování nadstandardních uměleckých aktivit žáků, vypomáhá škole při zlepšování školního prostředí, popularizuje dobré výsledky práce školy na veřejnosti.

Stanovy Klubu rodičů

Účet Klubu rodičů je zřízen u banky FIO.
Číslo účtu Klubu rodičů: 2900663167/2010

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.