D60_1999_4570

Studijní zaměření LDO

Estetika projevu

Studijní zaměření literárně-dramatického oboru Estetika projevu umožňuje prostřednictvím tvořivých činností (například mluvních, hereckých, dramaturgických, hudebních), rozvíjet umělecké vlohy žáka směrem k divadelnímu projevu. Stává se tak významným nástrojem sociability žáků, jejich schopností vnímat druhé, vnímat motivace jejich jednání a prostřednictvím divadelních rolí řešit různé situace v rámci emocionálního rozvoje a schopnosti sebepoznání a sebekontroly.

Vzdělávací obsah studijního zaměření je členěn do dvou vzájemně provázaných oblastí Interpretace a tvorba Recepce a reflexe, a je tvořen očekávanými výstupy s důrazem na jejich praktické využití. Základním principem uplatňovaným ve výuce je rozvoj žákovy schopnosti vnímat, vytvářet a sdělovat v čase a prostoru lidské vztahy a jednání při  vzájemném propojení výrazových prostředků dalších druhů umění (např. literárního, výtvarného, hudebního). Hlavním vzdělávacím obsahem studijního zaměření Estetika projevu jsou předměty Dramatická hra a Scénická tvorba, které integrují kulturu mluvního projevu, základy pohybového vyjadřování, pohybový projev jako schopnost prostorového cítění, kolektivní uměleckou tvorbu. Těžištěm výuky je práce v kolektivu směřující od spontánního dětského dramatického projevu k zvládnutí schopnosti samostatně, osobitě, přirozeně a přitom kultivovaně se vyjadřovat v sociální i umělecké komunikaci (hlasem, pohybem, gesty, psaným slovem či projevem). Při výuce je dbáno na kulturu projevu a na tvořivé uplatňování základních výrazových prostředků pro sdělování.

Vzdělávání na I. stupni základního studia je zaměřeno na rozvíjení individuálních dispozic žáků. Vzdělávání na II. stupni základního studia klade důraz na praktické uplatňování získaných dovedností a hlubší rozvoj zájmů žáků. Studium pro dospělé umožňuje zájemcům o dramatické umění další rozvoj v metodicky fundovaném prostředí. Vzdělání získané v dramatickém oboru žáci mohou využít v těch oblastech lidské činnosti, ve kterých se uplatní nezbytné specifické komunikační dovednosti a vysoká míra empatie. Dramatický obor poskytuje spolehlivý základ i pro další studium směřující k profesionálnímu uplatnění (např. konzervatoř, školy s pedagogickým zaměřením, školy manažerského typu).

Komentáře nejsou povoleny.