052Přípravné studium
(ke vzdělávání v základním studiu I. stupně LDO) 

Žáci se prostřednictvím mluvních, pohybových a rytmických cvičení učí vzájemně si naslouchat, respektovat se a aktivně se účastnit společné dramatické hry. Jednoduchá dramatická hra je založena na pohybové a mluvní činnosti celé skupiny a tím se stává hlavní motivací pro doplňující technická cvičení. Obsahovými náměty, které čerpají ze zkušeností dětí, jež cítí jako důležité, podněcuje pedagog bezprostřední dětský projev a motivuje k nenásilnému osvojování technických prvků s výrazem.

Přípravné studium
(ke vzdělávání v základním studiu II. stupně LDO)

Přípravné studium ll. stupně je určeno žákům, kteří neabsolvovali l. stupeň LDO. Výuka zohledňuje individuální schopnosti žáka. Zahrnuje poznávání, ověřování a rozvíjení předpokladů žáků a jejich zájmu o umělecké vzdělávání. Žáci jsou vedeni k elementárním návykům a dovednostem, které jsou důležité pro jejich další umělecký vývoj. Přípravné studium II. stupně je zaměřeno na osvojení pohybových i mluvních dovedností dramatického projevu tak, aby žáci zvládli studium na ll. stupni.

Komentáře nejsou povoleny.