Termíny zápisu (přijímací / talentové zkoušky) nových žáků do ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023, do jednotlivých oborů ZUŠ, se uskuteční v období od 23. května do 3. června 2022. Přihlášky ke studiu je možné podat do 19. 5. 2022.
Elektronická přihláška a více informací zde »
Dodatečné termíny zápisu (talentové zkoušky) budou vypsány pouze v případě volné kapacity školy.

Než přihlásíte vaši dceru nebo syna do ZUŠky

Možná jste si doma všimli, že vaše dítě rádo zpívá, zkouší hrát na nějaký nástroj, tancuje, baví ho se předvádět nebo tráví spoustu času nad papírem s tužkou a pastelkami … První volbou pro rodiče, kteří chtějí takové vlohy dítěte dál rozvíjet, jsou základní umělecké školy, které jsou ale stále často zaměňovány a označovány za „kroužky“.

Jaký je v tom rozdíl? Základní umělecké školy patří stejně jako mateřské, základní a střední školy do sítě škol a jejich fungování se řídí školským zákonem a dalšími právními předpisy.

To ve zkratce znamená: dítě, které bylo přijato, je zapsáno do školní matriky a po úspěšném skončení každého ročníku je automaticky zapsáno do ročníku dalšího a zůstává žákem školy. Dokud jeho docházka není ukončena, není možné na jeho místo přijmout žáka dalšího.

Vzdělávání žáka v ZUŠ je ukončeno až absolutoriem nebo dříve, z důvodů daného vyhláškou, a to že:
– nevykonal závěrečnou zkoušku, nebo na konci druhého pololetí neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,

– jestliže byl vyloučen ze školy,

– v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,

– v případě neuhrazení úplaty za vzdělávání v termínu.

Vzdělávání je kontinuální a řídí se učebními plány obsaženými ve školském vzdělávacím programu. V pololetí a na konci roku obdrží žáci vysvědčení (po ukončení přípravného studia potvrzení).

Další odlišností je, že žák může být přijat do studia po prokázání předpokladů ke vzdělávání (úspěšné absolvování talentové zkoušky).

Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně je určeno pro děti od 5 let, které dosáhnou tohoto věku nejpozději 31. 8. před začátkem školního roku. Základní studium I. stupně má sedm ročníků a je určeno pro žáky od 7 let. Po jeho úspěšném ukončení může žák postoupit na II. stupeň, který má čtyři ročníky, a je určen pro žáky od 14 let. Uchazeči, kteří překročili (5, 7, či 14 let), mohou být, podle výsledku talentové zkoušky, přijati do vyššího ročníku základního studia.

Výuka probíhá individuálně v hudebních oborech nebo kolektivně ve výtvarném, tanečním a literárně dramatickém oboru. V  přípravném studiu v rozsahu 1 až 3 vyučovacích hodin týdně, ve vyšších ročnících, pak 2 až 4 vyučovací hodiny týdně. V hudebním oboru musí žák pro splnění hodinové dotace a učebního plánu navštěvovat nejen výuku samotného nástroje, ale i nauku o hudbě a od 4. ročníku i komorní hru nebo hru v souboru. Každý rodič, ale i žák, který má o umělecké vzdělávání a studium v ZUŠ zájem, by měl respektovat nastavená pravidla a vzít na vědomí všechny povinnosti, spojené nejen s časovou náročností.

Vzdělávání v ZUŠ se poskytuje za úplatu za vzdělávání (obecně označováno jako školné), která je určena na provozní výdaje školy. Na mzdy pedagogů poskytuje dotaci v plné výši stát.

Naši žáci a absolventi, pokud se rozhodnou pokračovat ve vzdělávání na středních a vysokých uměleckých školách, jsou při přijímacích zkouškách úspěšní.  Ale i když jejich cesta vede jinam, získají velmi důležité dovednosti a umělecko-kulturní základ do života, který přináší prospěch a radost nejen jim. 

Přihláška a více informací k zápisu »

Komentáře nejsou povoleny.