UMĚNÍM K DĚTEM

Od 1. září 2019 do 31. srpna 2021 naše škola realizuje projekt „Uměním k dětem“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013059, z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání – zjednodušené projekty – Šablony II, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Dále jsou podporovány aktivity rozvíjející spolupráci školy s rodiči dětí a žáků a odborníků z praxe v rámci komunitně osvětového setkávání a aktivity rozvíjející ICT.

x

MAP II

Naše škola je zapojena do projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“, který realizuje statutární město Brno a který je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a ze státního rozpočtu ČR.

Aktivity jsou zaměřeny na kompetence pro demokratickou kulturu.

x

Komentáře nejsou povoleny.