ZUŠ PhDr. ZBYŇKA MRKOSE INFORMUJE
o dodatku ke školnímu řádu týkajícímu se organizace provozu ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose vzhledem k aktuální epidemické situaci. Zveřejněn na webu v sekci O NÁS / LEGISLATIVA
http://www.zus-brno.cz/o-skole/legislativa/

Vážení rodiče,
v tomto školním roce musíme být připraveni na případné komplikace spojené s průběhem pandemie COVID-19. Pokud vyšší právní síla nerozhodne jinak, bude probíhat běžný provoz školy s níže uvedenými závaznými pokyny:

Všichni žáci, zákonní zástupci i zaměstnanci školy nosí ve všech vnitřních prostorech školy tedy včetně učeben, ochranné prostředky dýchacích cest (roušky). Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zpěv, hra na dechové nástroje).

O případných dalších protiepidemických opatřeních bude ZUŠ informovat prostřednictvím systému iZUŠ, na webu školy a na vstupních dveřích budov školy.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

V případě chronického respiračního onemocnění dítěte (astma, chronická rýma, alergické onemocnění) jsou rodiče povinni tuto skutečnost oznámit vedení školy. ZUŠ si vyžádá od rodičů Čestné prohlášení, ke kterému rodič může, na základě svého rozhodnutí, přiložit kopii zprávy z odborné poradny, kam dítě s tímto onemocněním dochází.

Žádáme zákonné zástupce žáků, aby svůj pobyt v budovách omezili na minimum a zkrátili na nejkratší možnou dobu. Vstup zákonných zástupců žáků do učeben bude umožněn po předchozí domluvě s třídním učitelem např. náslech ve výuce, konzultace s učitelem a návštěva třídní akce, která je zapsaná v plánu práce školy. Vstup zákonných zástupců do budov školy je povolen v případech jako např. vracení a půjčování hudebních nástrojů apod.

Akce pro žáky, rodiče a přátele školy budou podléhat pravidlům, která škola sdělí účastníkům v dostatečném předstihu podle aktuálních epidemiologických nařízení.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA
U vstupu do budovy školy, na WC a v každé učebně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem a na WC také dezinfekční mýdlo. Každá osoba je po vstupu do budovy povinna použít dezinfekci, dále umýt si ruce teplou vodou a dezinfekčním mýdlem a následně dodržovat hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19
Při zjištění příznaků infekčního onemocnění žáků (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) se bude postupovat následovně:

příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – je nutné tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

příznaky se vyskytnou nebo jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – pokud žák nemá roušku, neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění žáka do samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných v ZUŠ a současně k informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 U ŽÁKA
Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná krajská hygienická stanice. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních.

DISTANČNÍ VÝUKA
ZUŠ poskytne vzdělávání distančním způsobem, pokud bude žákům z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole. Prezenční výuka dotčených žáků přechází v tomto případě na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

Žáci ZUŠ nemají povinnost se distančně vzdělávat, jejich zapojení do výuky distančním způsobem je dobrovolné (záleží na rozhodnutí zákonných zástupců nebo zletilých žáků, jestli se do distanční výuky zapojí).

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

Pokud bude nařízena karanténa učiteli, může vedení školy zajistit vyučování distančním způsobem.

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ)
Pokud na základě rozhodnutí hygienické stanice dojde ke karanténě žáka nebo vyšší právní síla rozhodne o uzavření školy, platí následující:

s ohledem na povinnost základních uměleckých škol poskytovat vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací.

V Brně, dne 18. 9. 2020
Mgr. Lenka Jeřábková, ředitelka školy

V případě dotazů kontaktujte vedení školy nebo třídního učitele.
Aktuální informace naleznete také po přihlášení do iZUŠ.


 

 

Komentáře nejsou povoleny.