OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ V ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose
výňatek / aktualizace k 7.12. 2020

Tento přehled stanovuje podmínky provozu školy v následujícím období školního roku, a má umožnit výuku a další školní aktivity v co největším rozsahu, a to se snahou o maximální eliminaci rizika přenosu COVID-19. Žáci, rodiče a zaměstnanci, kteří navštěvují odloučená pracoviště ZUŠ v budově ZŠ Krásného, ZŠ Gajdošova a ZŠ Merhautova se řídí pravidly, které určují ZŠ.

Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky respiračního onemocnění nebo jinými obtížemi, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 / tj. zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, či jinými příznaky infekce dýchacích cest. 

Dle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR jsou povinné roušky ve všech vnitřních prostorách školy, včetně tříd. Žák má roušku vlastní, bez roušky nebude přijat do výuky.

 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v nejnutnějších a důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky a jedině s použitím roušky. V budově ZUŠ Čejkovická si žáky vyzvedává pedagog ve vstupu do budovy školy.
 • Dle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR platí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy ve všech vnitřních prostorech školy, tedy včetně učeben. Žák má roušku vlastní, bez roušky nebude přijat do výuky. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje – žáci se v tomto ohledu přesně řídí pokyny vyučujícího.
 • Tato povinnost v prostoru ZUŠ platí pro všechny žáky, včetně  těch, kteří dosud navštěvují MŠ (jiná pravidla pro ně platí v MŠ).
 • Při vstupu do školy si všichni dezinfikují ruce. Dezinfekce je k dispozici i ve všech třídách. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a dezinfekčním mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Dodržují se zásady osobní a respirační hygieny, tedy například, že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 • Žáci přichází na výuku bezprostředně před jejím začátkem a po jejím skončení ihned opouští budovu.
 • Každý pedagog zajišťuje v průběhu vzdělávání v učebně větrání: 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 minut.
 • V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně se co nejvíce zachovává bezpečný odstup.
 • Všichni jsou v prostoru školy povinni dodržovat stanovená  hygienická  pravidla.
 • Žák se v průběhu výuky přesně řídí pokyny vyučujícího.
 • Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Nedodržení pravidel může mít za následek uzavření školy.
Prosíme o maximální ohleduplnost a zodpovědnost.

Tato pravidla se mohou měnit v závislosti na aktuální situaci.

Komentáře nejsou povoleny.