000 LOGO malé barevné JO JO ANO ANO stextemŠkolní rok 2021/2022
PEDAGOGICKÝ SBOR
Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose,
Brno, Došlíkova 48, příspěvkové organizace


 

Mgr. Tomáš Badura – učitel sólového zpěvu a Pěveckého sboru
Mgr. Irena Běhalová – učitelka hry na klasickou kytaru, vede školní poradenské pracoviště pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Jana Blažková – učitelka výtvarného oboru
Dagmar Bočková – učitelka výtvarného oboru
Bc. Patrik Buchta – korepetitor tanečního oboru
Bc. Miriam Dostálová, DiS. – učitelka přípravného studia hudebního oboru a nauky o hudbě v budově ZUŠ Čejkovická, Došlíkova a v ZŠ Gajdošova, učitelka hry na klavír
Mgr. Marcela Hamrová Hoňková – zástupkyně ředitelky, vedoucí předmětové komise
Jiří Hanik – učitel hry na klasickou a elektrickou kytaru
MgA. Jan Hlaváč – korepetitor žáků pěveckého oddělení a Pěveckého sboru
Mgr. et  MgA. Magda Honzáková – učitelka hry na klavír, sólového zpěvu, zpěvu populárních žánrů
MgA. Eva Housková – učitelka hry na klavír, korepetitorka žáků hudebního oboru
Mgr. Kristýna Hrbáčková – učitelka hry na zobcovou flétnu, vedoucí souboru zobcových fléten
Mgr.art. Eva Chomoucká – vedoucí předmětové komise dechových nástrojů, učitelka hry na zobcovou flétnu, vedoucí Cimbálové muziky
Mgr. Lenka Jeřábková – ředitelka školy, vyučuje výtvarný obor
Mgr. Petr Julíček – vedoucí předmětové komise, učitel sólového a komorního zpěvu
Josef Klimeš – učitel hry na pozoun, trubku, hry na zobcovou flétnu,
hry na keyboard, vedoucí souboru zobcových fléten v ZUŠ, Čejkovická 4237/8
Mgr. Jaroslav Kneisl – učitel hry na na cimbál
Mgr. et Mgr. Kamila Krebs, Ph.D. – učitelka výtvarného oboru
doc. Mgr. et MgA. Tomáš Krejčí – dirigent orchestru Mladí brněnští symfonikové
MgA. Kamil Kristen – učitel hry na kontrabas
Mgr. Věra Křivá – učitelka hry na příčnou flétnu, hry na zobcovou flétnu, vedoucí souboru příčných fléten
MgA. Zuzana Křivá – učitelka hry na housle, vyučuje nauku o hudbě na pracovišti ZUŠ Došlíkova, vedoucí komorního souboru, spolupracuje se smyčcovou sekcí orchestru Mladých brněnských symfoniků
Mgr. Leoš Kuba – učitel hry na keyboard
Mgr. Jana Kubová – učitelka hry na klavír a varhany
Dagmar Kuchařová – učitelka hry na housle, vedoucí přípravného smyčcového souboru
MgA. Veronika Machainová – učitelka hry na klasickou kytaru
Marie Machulová, DiS.– učitelka hry na klavír
Mirjana Malíková Stefanović, dipl. ped. – učitelka hry na klavír
MgA. Kornélie Marečková – učitelka hry na klavír
Dagmar Menšíková – učitelka hry na klavír
BcA. Štěpánka Menšíková – učitelka hry na zobcovou flétnu
Bc. Adéla Michálková, DiS. – učitelka hry na klavír
MgA. Josef Novák – učitel hry na bicí nástroje
Kamila Olšaníková – učitelka literárně dramatického oboru
Mgr. Nikolaj Petruk – učitel hry na akordeon a vedoucí souboru akordeonů
Mgr. Elena Petruková – vedoucí předmětové komise kytary a akordeonu, učitelka hry na klasickou kytaru, vedoucí kytarového souboru
Lenka Pokorná – vedoucí předmětové komise smyčcových nástrojů, učitelka hry na violoncello, hry na klasickou kytaru, vedoucí kytarového souboru
Mgr.art. Pavla Reiffersová, ArtD. – od 1. 9. 2021 dlouhodobá pracovní neschopnost
Zastupují:
Stanislava Hricová – učitelka hry na klavír
Mgr. Daria Savvateeva – korepetitorka žáků hudebního oboru
Jarmila Richterová – učitelka sólového zpěvu
Bc. Marie Stratílková – učitelka hry na klavír
MgA. Eva Šeneklová  – učitelka tanečního oboru v budově ZUŠ, Došlíkova 4185/48
Marie Šíchová – učitelka hry na klavír
Eva Šopíková – učitelka tanečního oboru na pracovišti ZUŠ, Čejkovická 4237/8
Mgr. et MgA. Gabriela Tardonová – zástupkyně ředitelky, vedoucí předmětové komise hudební teorie, učitelka přípravného studia hudebního oboru a nauky o hudbě v budově ZUŠ, Došlíkova 4185/48, šéfdirigentka orchestru Mladí brněnští symfonikové
MgA. Patricie Theimerová – učitelka hry na housle
Mgr. Radmila Tkadlčíková – učitelka hry na příčnou flétnu, zobcovou flétnu, keyboard, vedoucí souboru příčných fléten
Klára Věžníková – učitelka hry na příčnou flétnu, zobcovou flétnu
Miloslava Vincourová  – učitelka hry na klasickou kytaru
Marie Winklerová – učitelka hry na hoboj, saxofon, klarinet, zobcovou flétnu,
vedoucí souboru zobcových fléten a souboru klarinetů a saxofonů
Adam Závodský, DiS. – učitel hry na klavír

Další důležití lidé:
Ing. Marie Bártů – ekonomka školy
Bc. Eva Honzáková – hospodářka školy
Adéla Steigerová – v systému iZUŠ eviduje školné a zadává údaje do matriky školy
Eva Ondříšková – školnice ZUŠ, Došlíkova 4185/48
Ludmila Rozsívalová – školnice ZUŠ, Čejkovická 4237/8
Ing. Jana Zvěřinová – pondělí a úterý recepce budovy ZUŠ, Došlíkova 4185/48
Eva Zelinková – středa až pátek recepce budovy ZUŠ, Došlíkova 4185/48

Komentáře nejsou povoleny.