000 LOGO malé barevné JO JO ANO ANO stextemŠkolní rok 2020/2021
PEDAGOGICKÝ SBOR
Základní umělecké školy
PhDr. Zbyňka Mrkose,
Brno, Došlíkova 48, příspěvkové organizace


 

Mgr. Tomáš Badura – učitel sólového zpěvu a Pěveckého sboru
Mgr. Irena Běhalová – učitelka hry na klasickou kytaru, vede školní poradenské pracoviště pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Jana Blažková – učitelka výtvarného oboru
Dagmar Bočková – učitelka výtvarného oboru
Bc. Miriam Dostálová – učitelka přípravného studia hudebního oboru a nauky o hudbě v budově ZUŠ Čejkovická, Došlíkova 4185/48 a na pracovišti v ZŠ Gajdošova, učitelka hry na klavír
MgA. Jan Hlaváč – korepetitor žáků pěveckého oddělení a Pěveckého sboru
Mgr. et  MgA. Magda Honzáková – učitelka hry na klavír, sólového zpěvu, zpěvu populárních žánrů
Mgr. Marcela Hamrová Hoňková – zástupkyně ředitelky, vedoucí předmětové komise klávesových nástrojů, učitelka hry na klavír
Jiří Hanik – učitel hry na klasickou a elektrickou kytaru
MgA. Eva Housková – učitelka hry na klavír, korepetitorka žáků hudebního oboru
Mgr. Kristýna Hrbáčková – v současné době na mateřské dovolené
BcA. Anežka Levová, DiS. – učitelka hry na zobcovou flétnu a souboru zobcových fléten
Marie Mauchulová, DiS.– učitelka hry na klavír
Mgr.art. Eva Chomoucká – vedoucí předmětové komise dechových nástrojů, učitelka hry na zobcovou flétnu, vecoucí Cimbálové muziky
BcA. Štěpánka Menšíková – učitelka hry na zobcovou flétnu
Mgr. Jaroslav Kneisl – učitel hry na na cimbál
Mgr. Lenka Jeřábková – ředitelka školy, vyučuje výtvarný obor
Mgr. Petr Julíček – vedoucí předmětové komise, učitel sólového a komorního zpěvu
Josef Klimeš – učitel hry na pozoun, trubku, hry na zobcovou flétnu,
hry na keyboard, vedoucí souboru zobcových fléten v ZUŠ, Čejkovická 4237/8
doc. Mgr. et MgA. Tomáš Krejčí – dirigent orchestru Mladí brněnští symfonikové
Mgr. Věra Křivá – učitelka hry na příčnou flétnu, hry na zobcovou flétnu, vedoucí souboru příčných fléten
MgA. Zuzana Křivá – učitelka hry na housle, vyučuje nauku o hudbě na pracovišti ZUŠ Došlíkova, vedoucí komorního souboru, spolupracuje se smyčcovou sekcí orchestru Mladých brněnských symfoniků
Mgr. Leoš Kuba – učitel hry na keyboard
Mgr. Jana Kubová – učitelka hry na klavír a varhany, korepetitorka žáků hudebního oboru
Dagmar Kuchařová – učitelka hry na housle, vedoucí přípravného smyčcového souboru
Mgr. Karel Malana – učitel hry na kontrabas, hry na klavír a na keyboard
Mirjana Malíková Stefanović, dipl. p. – učitelka hry na klavír
Bc. Kateřina Maňáková, DiS. – učitelka hry na klasickou kytaru
Dagmar Menšíková – učitelka hry na klavír
MgA. Josef Novák – učitel hry na bicí nástroje
Kamila Olšaníková – učitelka literárně dramatického oboru
Mgr. Nikolaj Petruk – učitel hry na akordeon a vedoucí souboru akordeonů
Mgr. Elena Petruková – vedoucí předmětové komise kytary a akordeonu, učitelka hry na klasickou kytaru, vedoucí kytarového souboru
Lenka Pokorná – vedoucí předmětové komise smyčcových nástrojů, učitelka hry na violoncello, hry na klasickou kytaru, vedoucí kytarového souboru
Mgr.art. Pavla Reiffersová, ArtD. – učitelka hry na klavír, korepetitorka žáků hudebního oboru
Jarmila Richterová – učitelka sólového zpěvu
Bc. Adéla Michálková, DiS. – učitelka hry na klavír
MgA. Eva Šeneklová  – učitelka tanečního oboru v budově ZUŠ, Došlíkova 4185/48
Marie Šíchová – učitelka hry na klavír
Eva Šopíková – učitelka tanečního oboru na pracovišti ZUŠ, Čejkovická 4237/8
Mgr. et MgA. Gabriela Tardonová – zástupkyně ředitelky, vedoucí předmětové komise hudební teorie, učitelka přípravného studia hudebního oboru a nauky o hudbě v budově ZUŠ, Došlíkova 4185/48, šéfdirigentka orchestru Mladí brněnští symfonikové
MgA. Patricie Theimerová – učitelka hry na housle
Mgr. Radmila Tkadlčíková – učitelka hry na příčnou flétnu, zobcovou flétnu, keyboard, vedoucí souboru příčných fléten
Klára Věžníková – učitelka hry na příčnou flétnu, zobcovou flétnu
Miloslava Vincourová  – učitelka hry na klasickou kytaru
Marie Winklerová – učitelka hry na hoboj, saxofon, klarinet, zobcovou flétnu,
vedoucí souboru zobcových fléten a souboru klarinetů a saxofonů

Další důležití lidé:
Ing. Marie Bártů – ekonomka školy
Bc. Eva Honzáková – hospodářka školy
Adéla Steigerová – administrativní pracovnice, eviduje školné a zadává údaje do školní matriky
Eva Ondříšková – školnice ZUŠ, Došlíkova 4185/48
Ludmila Rozsívalová – školnice ZUŠ, Čejkovická 4237/8
Ing. Jana Zvěřinová a Marie Šámalíková – recepce, budova ZUŠ, Došlíkova 4185/48

Komentáře nejsou povoleny.