000 LOGO malé barevné JO JO ANO ANO stextemŠkolní rok 2019/2020
PEDAGOGICKÝ SBOR
Základní umělecké školy
PhDr. Zbyňka Mrkose,
Brno, Došlíkova 48, příspěvkové organizace


 

Mgr. Tomáš Badura – učitel sólového zpěvu a Pěveckého sboru
Mgr. Irena Běhalová – učitelka hry na klasickou kytaru, metodička prevence a koordinátorka pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Jana Blažková – učitelka výtvarného oboru
Dagmar Bočková – učitelka výtvarného oboru
Bc. Miriam Dostálová – učitelka hry na klavír
MgA. Jan Hlaváč – korepetitor žáků pěveckého oddělení a Pěveckého sboru
Mgr. et  MgA. Magda Honzáková – učitelka hry na klavír, sólového zpěvu, zpěvu populárních žánrů
Mgr. Marcela Hamrová Hoňková – vedoucí předmětové komise klávesových nástrojů, učitelka hry na klavír
MgA. Eva Housková – učitelka hry na klavír, korepetitorka žáků hudebního oboru
Mgr. Kristýna Hrbáčková – v současné době na mateřské dovolené
Anežka Levová, DiS. přechodně zastupuje MgA. Michaela Durajová – učitelky hry na zobcovou flétnu a souboru zobcových fléten
Mgr.art. Eva Chomoucká – od prosince 2019 na mateřské dovolené.
Zastupují: Mgr. Markéta Pivovarčíková, učitelka hry na na zobcovou flétnu
a Filip Pokorný, DiS. – vyučuje Cimbálovou muziku a hru na zobcovou flétnu.
BcA. Štěpánka Menšíková – učitelka hry na zobcovou flétnu
Mgr. Jaroslav Kneisl – učitel hry na na cimbál
Mgr. Lenka Jeřábková – ředitelka školy, vyučuje výtvarný obor
Mgr. Petr Julíček – vedoucí předmětové komise, učitel sólového a komorního zpěvu
Josef Klimeš – učitel hry na pozoun, trubku, hry na zobcovou flétnu,
hry na keyboard, vedoucí souboru zobcových fléten v ZUŠ, Čejkovická 4237/8
doc. Mgr. et MgA. Tomáš Krejčí – dirigent orchestru Mladí brněnští symfonikové
Mgr. Věra Křivá – vedoucí předmětové komise dechových nástrojů, učitelka hry na příčnou flétnu, hry na zobcovou flétnu, vedoucí souboru příčných fléten
MgA. Zuzana Křivá – učitelka hry na housle, vyučuje nauku o hudbě a přípravné studium hudebního oboru na pracovišti ZUŠ, Čejkovická 4237/8, vedoucí komorního souboru, spolupracuje se smyčcovou sekcí orchestru Mladých brněnských symfoniků
Mgr. Leoš Kuba – učitel hry na keyboard
Mgr. Jana Kubová – učitelka hry na klavír a varhany, korepetitorka žáků hudebního oboru
Dagmar Kuchařová – učitelka hry na housle, vedoucí přípravného smyčcového souboru
Mgr. Karel Malana – učitel hry na kontrabas, klavír a na keyboard
Mirjana Malíková Stefanović, dipl. p. – učitelka hry na klavír
Dagmar Menšíková – učitelka hry na klavír
MgA. Josef Novák – učitel hry na bicí nástroje
Kamila Olšaníková – učitelka literárně dramatického oboru
Mgr. Nikolaj Petruk – učitel hry na akordeon a souboru akordeonů
Mgr. Elena Petruková – učitelka hry na klasickou kytaru, vedoucí kytarového souboru
Mgr. Margita Peyrot – učitelka hry na klavír, korepetitorka žáků hudebního a tanečního oboru
Lenka Pokorná – vedoucí předmětové komise smyčcových nástrojů, učitelka hry na violoncello, hry na klasickou kytaru, vedoucí kytarového souboru
Mgr.art. Pavla Reiffersová, ArtD. – v současné době na mateřské dovolené
Jarmila Richterová – učitelka sólového zpěvu
Bc. Adéla Michálková, DiS. – učitelka hry na klavír
MgA. Eva Šeneklová  – učitelka tanečního oboru v budově ZUŠ, Došlíkova 4185/48
Marie Šíchová – učitelka hry na klavír
Eva Šopíková – učitelka tanečního oboru na pracovišti ZUŠ, Čejkovická 4237/8
Mgr. et MgA. Gabriela Tardonová – vedoucí předmětové komise hudební teorie, učitelka přípravného studia hudebního oboru v budově ZUŠ, Došlíkova, nauky o hudbě v budově ZUŠ, Došlíkova 4185/48 a na pracovišti v ZŠ Gajdošova, šéfdirigentka orchestru Mladí brněnští symfonikové
MgA. Patricie Theimerová – učitelka hry na housle
Miroslav Tesař – učitel hry na klasickou kytaru, hry na elektrickou kytaru, vedoucí Rytmické skupiny
Mgr. Radmila Tkadlčíková – učitelka hry na příčnou flétnu, zobcovou flétnu, keyboard, vedoucí souboru příčných fléten
Klára Věžníková – učitelka hry na příčnou flétnu, zobcovou flétnu
Miloslava Vincourová  – statutární zástupkyně ředitelky, vedoucí předmětové komise kytary, akordeonu a bicích nástrojů, vyučuje hru na klasickou kytaru
Marie Winklerová – učitelka hry na hoboj, saxofon, klarinet, zobcovou flétnu,
vedoucí souboru zobcových fléten a souboru klarinetů a saxofonů

Další důležití lidé:
Ing. Marie Bártů – ekonomka školy
Bc. Eva Honzáková – hospodářka školy
Adéla Steigerová – administrativní pracovnice, eviduje a zadává školné
Eva Ondříšková – školnice ZUŠ, Došlíkova 4185/48
Ludmila Rozsívalová – školnice ZUŠ, Čejkovická 4237/8
Ing. Jana Zvěřinová a Marie Šámalíková – recepce, budova ZUŠ, Došlíkova 4185/48

Komentáře nejsou povoleny.