2654585987

Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.
Spolek podporuje spolupráci rodičů, pedagogů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose. Klub rodičů je neziskovou organizací, která
má velmi široký rozsah působnosti směřovaný k podpoře uměleckých aktivit žáků školy. Ve všech oborech přispívá žákům na nadstandardní činnosti a současně pomáhá vedení školy jako zpětná vazba mezi rodiči a ZUŠ. V souladu se svým posláním poskytuje Základní umělecké škole PhDr. Zbyňka Mrkose finanční, organizátorskou, propagační a jinou podporu směřující k součinnosti rodiny a školy. Zejména seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami rodičů, přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování nadstandardních uměleckých aktivit žáků, vypomáhá škole při zlepšování školního prostředí, popularizuje dobré výsledky práce školy na veřejnosti.

Historie
Od roku 1954 začalo při židenické hudební škole působit Sdružení rodičů a přátel školy. Výrazně a obětavě školu podporovalo. Na jeho činnost navázalo Sdružení rodičů a přátel školy při LŠU. Když v roce 1990 došlo k zániku formy bývalých SRPŠ, vzniklo občanské sdružení založené podle zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů – Sdružení rodičů při ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48. V průběhu roku 2015 bylo sdružení zapsáno do rejstříku spolků pod novým názvem – Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.

Výbor Klubu rodičů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose předložil na Členské schůzi zprávu o hospodaření za účetní období 2016/2017 a návrh rozpočtu na nové období 2017/2018. Oba dokumenty byly projednány a schváleny v rámci programu Členské schůze v pondělí 6. listopadu 2017. 

Čerpání rozpočtu Klubu rodičů a přátel ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s. za školní rok 2016/2017:
Výnosy
Zůstatek ze školního roku 2015/2016                                                     44 337 Kč
Členské příspěvky za školní rok 2016/2017                                            57 680 Kč
Příspěvky ze vstupného                                                                          26 632 Kč
(vystoupení žáků v divadle Radost, v divadle Barka aj.)
Ostatní příjmy                                                                                            2 000 Kč

Disponibilní zůstatek celkem                                                              130 649 Kč      

Náklady
Odměny absolventům                                                                             10 898 Kč
Příspěvek žákům hudebního oboru                                                        11 195 Kč
(příspěvky na vystoupení, soutěže a uměleckou činnost žáků)  
Příspěvek souborům školy                                                                        1 465 Kč
(byl využit pro žáky Cimbálové muziky)
Příspěvek žákům výtvarného oboru na nákup speciálních materiálů      20 438 Kč
Příspěvek na taneční koncert v divadle Radost a na                                 8 346 Kč
drobné odměny pro žáky TO
Příspěvek žákům literárně dramatického oboru na pronájmy
divadla Barka pro vystoupení                                                                   30 800 Kč
Jiné ostatní náklady, služby                                                                       3 788 Kč
Celkem                                                                                                     86 930 Kč
Hospodářský výsledek – zisk                                                                   43 719 Kč

Schválený rozpočet Klubu rodičů na školní rok 2017/2018:
Výnosy
Předpokládané členské příspěvky od rodičů za školní rok 2017/2018   55 000 Kč
Zůstatek ze školního roku 2016/2017                                                     43 719
Disponibilní zdroje celkem                                                                   98 719      

Náklady
Odměny absolventům                                                                             12 000 Kč
Příspěvek žákům hudebního oboru                                                        10 000 Kč
Příspěvek souborům školy                                                                      12 000 Kč
Příspěvek 
žákům výtvarného oboru                                                        20 000 Kč
Příspěvek žákům tanečního oboru                                                            8 000 Kč
Příspěvek žákům literárně dramatického oboru na pronájmy
divadla Barka pro vystoupení                                                                  28
000 Kč
Jiné ostatní
náklady, služby (příspěvek k 65. výročí založení ZUŠ)          8 719 Kč
Celkem                                                                                                    98 719

Na členské schůzi dne 6.11. 2017 byla projednána výše a splatnost dobrovolného  příspěvku na školní rok 2017/2018
Schválený členský příspěvek na rodinu                                                      150 Kč

Číslo účtu Klubu rodičů: 2900663167/2010

Výbor klubu rodičů děkuje za finanční podporu, která je využívána
ve prospěch žáků ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose.

Stanovy Klubu rodičů

Komentáře nejsou povoleny.