2654585987

Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.
Spolek podporuje spolupráci rodičů, pedagogů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose. Klub rodičů je neziskovou organizací, která
má velmi široký rozsah působnosti směřovaný k podpoře uměleckých aktivit žáků školy. Ve všech oborech přispívá žákům na nadstandardní činnosti a současně pomáhá vedení školy jako zpětná vazba mezi rodiči a ZUŠ. V souladu se svým posláním poskytuje Základní umělecké škole PhDr. Zbyňka Mrkose finanční, organizátorskou, propagační a jinou podporu směřující k součinnosti rodiny a školy. Zejména seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami rodičů, přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování nadstandardních uměleckých aktivit žáků, vypomáhá škole při zlepšování školního prostředí, popularizuje dobré výsledky práce školy na veřejnosti.

Historie
Od roku 1954 začalo při židenické hudební škole působit Sdružení rodičů a přátel školy. Výrazně a obětavě školu podporovalo. Na jeho činnost navázalo Sdružení rodičů a přátel školy při LŠU. Když v roce 1990 došlo k zániku formy bývalých SRPŠ, vzniklo občanské sdružení založené podle zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů – Sdružení rodičů při ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48. V průběhu roku 2015 bylo sdružení zapsáno do rejstříku spolků pod novým názvem – Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.

Výbor Klubu rodičů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose předložil na Členské schůzi zprávu o hospodaření za účetní období 2016/2017 a návrh rozpočtu na nové období 2017/2018. Oba dokumenty byly projednány a schváleny v rámci programu Členské schůze v pondělí 6. listopadu 2017. 

Schválený rozpočet Klubu rodičů na školní rok 2017/2018:
Výnosy
Předpokládané členské příspěvky od rodičů za školní rok 2017/2018   55 000 Kč
Zůstatek ze školního roku 2016/2017                                                     43 719
Disponibilní zdroje celkem                                                                   98 719      

Náklady
Odměny absolventům                                                                             12 000 Kč
Příspěvek žákům hudebního oboru                                                        10 000 Kč
Příspěvek souborům školy                                                                      12 000 Kč
Příspěvek 
žákům výtvarného oboru                                                        20 000 Kč
Příspěvek žákům tanečního oboru                                                            8 000 Kč
Příspěvek žákům literárně dramatického oboru na pronájmy
divadla Barka pro vystoupení                                                                  28
000 Kč
Jiné ostatní
náklady, služby (příspěvek k 65. výročí založení ZUŠ)          8 719 Kč
Celkem                                                                                                    98 719

Na členské schůzi dne 6.11. 2017 byla projednána výše a splatnost dobrovolného  příspěvku na školní rok 2017/2018
Schválený členský příspěvek na rodinu                                                      150 Kč

Číslo účtu Klubu rodičů: 2900663167/2010

Výbor klubu rodičů děkuje za finanční podporu, která je využívána
ve prospěch žáků ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose.

Stanovy Klubu rodičů

Komentáře nejsou povoleny.