000 LOGO malé barevné JO JO ANO ANO stextem2UPOZORNĚNÍ ŽÁKŮM A RODIČŮM
K VÝUCE V ZŠ KRÁSNÉHO

Výuka v Základní škole Krásného bude do konce školního roku 2019/2020 probíhat v omezeném rozsahu. Důvodem jsou provozní možnosti zapůjčeních prostor v této základní škole.

INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE

ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose od pondělí 11. května 2020 realizuje prezenční výuku.

Vážení a milí žáci a rodiče,
naše ZUŠ je od pondělí 11. května 2020 přístupná žákům pro klasickou prezenční výuku. Zareagovali jsme tak na usnesení vlády z 30. dubna 2020, ve kterém se říká, že provoz základních uměleckých škol je možné obnovit za dodržení podmínek stanovených v materiálu nazvaném „Ochrana zdraví a provoz základních uměleckých škol v období do konce školního roku 2019/2020“.

Naše škola otevřela výuku v všech oborech, přičemž základním limitem je fyzická přítomnost do 15 žáků ve výuce a platná jsou další hygienická, bezpečnostní a organizační opatření. O všech těchto opatřeních byli žáci a zákonní zástupci předem informováni e-mailem a účast v prezenční výuce je podmíněna jejich rozhodnutím a dobrovolnou ochotou se do prezenční výuky zapojit.

Na paměti je třeba mít, že výuka v ZUŠ používá výukové metody, které jsou kontaktní (např. oprava správného držení těla, držení nástroje, demonstrace a předehrávání učitelem, fyzický kontakt mezi žáky). Tyto metody hrají klíčovou roli v efektivitě vyučovacího procesu.

Vyšší míra rizika:
Hudební obor – zpěv a všechny dechové nástroje.
Taneční a literárně dramatický obor.

Nižší míra rizika:
Hudební obor – výuka studijních zaměření, při které žák i učitel sdílejí stejný hudební nástroj.
Výtvarný obor.

Obnovena je rovněž výuka Notičky a Nauky o hudbě podle rozvrhu hodin.
Výuku komorní hry a méně početných souborů předpokládáme obnovovat postupně.

Za jakých podmínek (stanovených MŠMT) tedy škola od pondělí 11. května 2020 nabízí možnost prezenční výuky?
Shrnujeme to nejdůležitější a prosíme o pozorné přečtení:

Vstup do budov školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
(rodiče ani jiný doprovod do školy nesmí).

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
(během výuky je pak mít nemusí, viz níže).

Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky. Při sejmutí si každý žák
ukládá roušku do sáčku.

Při prvním vstupu do školy žák předloží podepsané prohlášení, které najdete v příloze.
Prohlášení u nezletilých žáků je podepsané zákonným zástupcem. Prohlášení obsahuje písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený v prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

ZUŠ zajistí ve spolupráci se zřizovatelem všechna hygienická opatření přesně specifikovaná v souboru opatření – vybavení dezinfekcí, dezinfekce povrchů, hudebních nástrojů, pomůcek, režim na toaletách atd.

Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně. U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob (např. tanec, skupinový tanec, dramatický obor), obsah a formy vzdělávání přizpůsobí pedagog s důrazem na princip ochrany zdraví.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, učitel takovou skutečnost okamžitě ohlásí vedení školy, které neprodleně informuje zákonného zástupce a zajistí vyzvednutí takového žáka.

Milí rodiče, věříme, že výše uvedená opatření nebudete vnímat jako příliš omezující a pevně doufáme, že se s Vašimi dětmi ve škole opět potkáme a budeme moci navázat na vše, co se i v době distanční výuky podařilo.

Velice Vás prosíme, abyste se pokusili do konce tohoto týdne informovat svého třídního učitele o svém postoji k aktuální situaci. Nutně potřebujeme vědět, zda můžeme počítat s účastí žáků ve výuce, abychom tomu flexibilně přizpůsobili režim v budovách.

Na výběr máte v případě individuální výuky hry na nástroj nebo zpěvu v hudebním oboru možnost prezenční výuky, distanční výuky nebo případné odmítnutí účasti na vzdělávání.
V kolektivní výuce (Notička, taneční obor, literárně dramatický obor, výtvarný obor a hudební nauka) pak máte výběr mezi prezenční výukou a případnou neúčastí ve výuce. Rozhodnutí je zcela závislé na Vaší vůli.

Všem Vám moc děkujeme za pochopení, vstřícnost a trpělivost.
Víme, že to nikdo nemá v těchto dnech jednoduché.
Hodně síly, zdraví a optimismu přeje
za ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose Lenka Jeřábková – ředitelka

Čestné prohlášení


ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ  2020/2021

Podrobné informace o přijímacím řízení naleznete ZDE

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.