INFORMACE K PROVOZU ZUŠ
OD STŘEDY 25. LISTOPADU 2020

Od 25. 11. 2020 začala výuka v hudebním oboru a to v individuální výuce ve formátu pedagog a jeden žák. Dovolte, abychom Vás ale zároveň informovali, že u některých studijních zaměření  (zpěv, hra na dechové nástroje), zůstává přenos nákazy nadále více rizikový, na což MŠMT ČR již v předcházejícím období upozorňovalo. Proto vám nabízíme možnost, abyste se sami mohli rozhodnout, po konzultaci s vyučujícím pedagogem, zda v současné době využijete možnost prezenční výuky i v těchto předmětech se zvýšeným rizikem nebo bude Vaše dítě nadále pokračovat v dosavadní distanční podobě vzdělávání. Za tímto účelem vás budou učitelé osobně kontaktovat.

V kolektivní výuce tj. souborové hře, v nauce o hudbě, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém oboru se pokračuje do odvolání v distanční výuce.

Výhled možného dalšího návratu žáků – protiepidemický systém PES pro ZUŠ

MŠMT – provoz základních uměleckých škol od středy 25. listopadu 2020

 • Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančně.
 • Je však umožněna prezenční individuální výuka (jeden pedagogický pracovník a jeden žák) a prezenční individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník a jeden žák); u konzultace může být přítomen zákonný zástupce žáka.
 • V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.
 • Každý pedagog musí zajistit větrání: 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 minut.

DŮLEŽITÉ: Na provoz školy se nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 (výňatek zde):

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ V ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose – aktualizace k 25. 11. 2020

Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky respiračního onemocnění nebo jinými obtížemi, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (tj. zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, či jiné  příznaky infekce dýchacích cest).

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, žáky si vyzvedává pedagog ve vstupu do budovy školy. Rodiče nebo jiný doprovod žáků mají přístup do prostor školy pouze v nejnutnějších případech a jedině s použitím roušky.
 • Dle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR platí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy ve všech vnitřních prostorech školy, tedy včetně učeben. Žák má roušku vlastní, bez roušky nebude přijat do výuky. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje – žáci se v tomto ohledu přesně řídí pokyny vyučujícího.
 • Tato povinnost v prostoru ZUŠ platí pro všechny žáky, včetně  těch, kteří dosud navštěvují MŠ (jiná pravidla pro ně platí v MŠ).
 • Při vstupu do školy si všichni dezinfikují ruce. Dezinfekce je k dispozici i ve všech třídách. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a dezinfekčním mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Dodržují se zásady osobní a respirační hygieny, tedy například, že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 • Žáci přichází na výuku bezprostředně před jejím začátkem a po jejím skončení ihned opouští budovu.
 • Každý pedagog zajišťuje v průběhu vzdělávání v učebně větrání: 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 minut.
 • V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně se co nejvíce zachovává bezpečný odstup.
 • Všichni jsou v prostoru školy povinni dodržovat stanovená  hygienická  pravidla.
 • Žák se v průběhu výuky přesně řídí pokyny vyučujícího.
 • Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Nedodržení pravidel může mít za následek uzavření školy.
Prosíme o maximální ohleduplnost a zodpovědnost.

Komentáře nejsou povoleny.